На територията на област Търговище са подписани общо 196 договора. Териториалното разпределение на договорите и изпълнителите е неравномерно, което не създава предпоставки за равнопоставеност при достъпа до медицински, дентални услуги и лекарствоснабдяване.

Към момента РЗОК – Търговище има сключени договори с 29 изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ и 73 договора с изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ. За изпълнение на медико-диагностична дейност има сключени 4 броя договори със СМДЛ, 3 договора с лечебно заведение за болнична помощ по чл. 14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности за 2023-2025 г., 1 договор с ДКЦ, 1 договор с МЦ и 2 договора с изпълнители на дентална помощ. Сключените договори с изпълнители на първична извънболнична дентална помощ са 61.

При условията на НРД  за медицинските дейности за 2023 – 2025 г., РЗОК-Търговище е сключила договор с четири болници- три многопрофилни болници за активно лечение – „МБАЛ-Търговище“ АД, „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД, „МБАЛ-Попово“ ЕООД и една специализирана болница за активно лечение „СОБАЛ Д-р Тасков“ ООД.

РЗОК-Търговище има сключени 24 договора с аптеки за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК.

Договорени са методики за финансиране осигуряването на медицински персонал в лечебни заведения – изпълнители на ПИМП, СИМП, МДД и БП. Същите предвиждат заплащане на допълнителни финансови средства при изпълнение на определени критерии- отдалеченост, трудна достъпност и единствен изпълнител.

В рамковия договор за дентална помощ е договорена „Методика за финансиране осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения за извънболнична дентална помощ, които извършват дентални дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината“.

Договорена е и Методика за финансиране на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа.

 

За повече подробности

 1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДОГОВОРНИЯ ПРОЦЕС

Процесът на договаряне между РЗОК – Търговище и изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеки на територията на областта е периодична дейност, регламентирана от ЗЗО/ Закон за здравното осигуряване/ и НРД за МД и съответно за ДД /Национален рамков договор за медицинските и съответно за денталните дейности/.

През тази година договорният процес протече във всички направления на медицинските и дентални дейности – ПИМП /Първична извънболнична медицинска помощ/, СИМП /Специализирана извънболнична медицинска помощ/, МДД /медико-диагностични дейности/, ДП /Дентална помощ/- първична и специализирана, БП /Болнична помощ/ и лекарствоснабдяване- Аптеки.

На територията на областта са подписани общо 196 договора. По направления са както следва:

Териториалното разпределение на договорите и изпълнителите е неравномерно, което не създава предпоставки за равнопоставеност при достъпа до медицински, дентални услуги и лекарствоснабдяване. Тази тенденция е факт от много години наред и за съжаление продължава да се задълбочава, поради огромния недостиг на лекари и други медицински специалисти в Област-Търговище. Териториалното разпределение на изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеки е следното:

 1. Първична извънболнична медицинска помощ

Към момента РЗОК – Търговище има сключени договори с 29 изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ, от които 23 индивидуални практики и 6 групови практики с общ брой лекари – 45. Разпределени по общини както следва:

Община Търговище – 12 договора / 9-индивидуални и 3-групови практики/;

Община Попово – 7 договора / 6-индивидуални и 1-групова практики/;

Община Омуртаг – 6 договора / 5-индивидуални и 1-групова практики/;

Община Опака – 2 договора / 1-индивидуална и 1-групова практики/;

Община Антоново – 2 договора / 2-индивидуални практики/.

 1. Специализирана извънболнична медицинска помощ

РЗОК – Търговище има сключени 73 договора със 136 лекари- изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ. По видове лечебни заведения тяхното разпределение е следното:

59 броя индивидуални практики с 59 броя лекари специалисти.

1 брой групова практика със 2 броя лекари специалисти.

10 броя медицински центрове с 51 броя лекари специалисти (в посочения брой лекари не са включени специалистите, изпълнители на МДД).

1 брой диагностично консултативен център с 23 броя лекари специалисти (в бройката не са включени специалистите, изпълнители на МДД).

1 брой ЛЗБП по чл.14, ал. 2 от НРД за медицинските дейности за 2023-2022 г. за извършване на ВСМД с 1 брой лекар специалист (в бройката не са включени специалистите, изпълнители на МДД).

Разпределението на броя договори по общини е неравномерно. Изпълнителите на СИМП са съсредоточени предимно в община Търговище – 98 лекари. В община Омуртаг работят 20 лекари – специалисти, в община Попово – 18. В общините Антоново и Опака няма ЛЗ за СИМП.

 

 1. Медико-диагностична дейност

За изпълнение на медико-диагностична дейност към момента РЗОК – Търговище има сключени 4 броя договори със СМДЛ, 3 договора с лечебно заведение за болнична помощ по чл. 14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности за 2023-2025 г., 1 договор с ДКЦ, 1 договор с МЦ и 2 договора с изпълнители на дентална помощ.

Разпределението на изпълнителите на МДД по общини е неравномерно. 8 от изпълнителите са разположени в гр. Търговище, 1 в гр. Попово и 2 в гр. Омуртаг.

Сключените договори са по 4 пакета МДД – Клинична лаборатория, Образна диагностика, Клинична микробиология, Обща и клинична патология.

 1. Дентална помощ

Към настоящия момент РЗОК-Търговище има сключени 61 договора с изпълнители на първична извънболнична дентална помощ. Има подадени документи за сключване на  договор за специализирана извънболнична дентална помощ – предстои сключването му. Изпълнителите на дентална помощ са 65 лекари по дентална медицина. 4 от сключените договори са с групови практики, 57 с индивидуални практики.

Разпределението на сключените договори по общини е следното:

– община Търговище – 45 договора

– община Попово – 10 договора

– община Омуртаг – 5 договора,

– община Антоново – 1 договор

– община Опака – 0.

Лекарите по дентална медицина от гр. Търговище и гр. Попово обслужват 6 практики от селските райони, с регистриран втори адрес – с. Лиляк, с. Бистра, с. Садина, с. Славяново, с. Водица и с. Зараево. Две практики са с регистриран първи и единствен адрес в селски район – с. Руец и с. Вардун.

Шест лекари по дентална медицина са включени в заповед да обслужват ЗОЛ /здравноосигурени лица/ в социални домове.

 

 1. Болнична помощ

При условията на НРД за медицинските дейности за 2023 – 2025 г., РЗОК-Търговище е сключила договор с четири болници- три многопрофилни болници за активно лечение – „МБАЛ-Търговище“ АД, „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД, „МБАЛ-Попово“ ЕООД и една специализирана болница за активно лечение „СОБАЛ Д-р Тасков“ ООД.

В структурно отношение посочените лечебни заведения имат следния вид:

„МБАЛ-Търговище“ АД – 169 КП в 14 отделения с легла, 5 отделения без легла и 3 клинико-диагностични структури;

„МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД – 56 КП в 6 отделения с легла, 2 отделения без легла и 3 клинико-диагностични структури;

„МБАЛ-Попово“ ЕООД – 63 КП в 3 отделения с легла, 1 отделение без легла и 1 клинико-диагностична структура, които са разположени на адреса на лечебното заведение в гр. Попово и 3 отделения с легла, които са разположени на адреса на лечебното заведение в гр. Търговище;

„СОБАЛ Д-р Тасков“ ООД – 7 КП и 5 АПр в 1 отделение с легла.

 

 1. Аптеки

Към настоящият момент РЗОК-Търговище има сключени 24 договора с аптеки за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК.

По общини, разпределението на сключените договори е както следва: община Търговище – 14, община Попово – 6, от които 1 в селски район, община Опака – 1 и община Омуртаг – 3.

По реда на Наредба № 3/24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните е сключен 1 договор- община Търговище – 1.

Броят на сключените договори за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от ЗВВ е 3. По общини, разпределението на сключените договори е както следва: община Търговище – 1, община Попово – 1, община Омуртаг – 1.

 

 

 1. НОВИ МОМЕНТИ В НРД 2023-2025

 

 1. В НРД за МД 2023-2025

Договорени са  методики за финансиране осигуряването на медицински персонал в лечебни заведения – изпълнители на ПИМП, СИМП, МДД и БП. Същите предвиждат заплащане на допълнителни финансови средства при изпълнение на определени критерии- отдалеченост, трудна достъпност и единствен изпълнител.

 

В направление ПИМП, 9 от лечебните заведения ще получат допълнителни средства по методиката. Изплатени за м. септември- 8 138лв.

 

В направление СИМП, 17 лечебни заведения ще получат допълнителни средства по методиката. Изплатени за м. септември- 2 662лв.

 

В направление МДД, 2 от лечебните заведения за ще получат допълнителни средства по методиката. Изплатени за м. септември- 2 083лв.

 

За РЗОК-Търговище на критериите по Методиката отговарят и трите многопрофилни болници за активно лечение – „МБАЛ-Търговище“ АД, „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД и „МБАЛ-Попово“ ЕООД, които ще получават допълнително заплащане ежемесечно. Изплатени за м. септември- 86 269лв.

 

 1. В НРД за ДД 2023-2025

В рамковия договор за дентална помощ е договорена „Методика за финансиране осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения за извънболнична дентална помощ, които извършват дентални дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината“. Съгласно тази методика РЗОК- Търговище ще заплаща на 2 бр. изпълнители на ДП, по 30% върху стойността на отчетените дейности, ежемесечно.

Определянето на списъците с изпълнители, на които ще се извършват тези плащания се съгласуват съответно с районните колегии БЛС и БЗС.

 

 1. АПТЕКИ

Във връзка с промяна в Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК е договорената Методика за финансиране на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа.

За РЗОК-Търговище на критериите по Методиката отговарят три аптеки – по една аптека в общините Търговище, Омуртаг и Опака.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име