dav

На 8-ми март 2024 г. в гр. Шумен се проведе Общото годишно отчетно събрание за отчитане дейността на Административен съд – Търговище, Административен съд – Шумен и Административен съд – Разград през 2023 година.

Гости на събранието бяха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Мариника Чернева – заместник-председател и ръководител на първа колегия на Върховния административен съд, Татяна Хинова – председател на четвърто отделение на Върховния административен съд и Десислава Стоева – съдия във Върховния административен съд.

Председателите на трите административни съдилища представиха изготвените отчетни доклади за дейността през 2023 година.

През отчетната година в Административен съд – Търговище са разгледани общо 484 дела, които са с 42 броя повече от разгледаните през 2022 г. дела. През периода са постъпили общо 418 дела, от които 307 първоинстанционни и 111 касационни дела, като се констатира повишено постъпление, дължащо се на по-големия брой постъпили първоинстанционни дела, докато при касационните дела се отбелязва намаляващо постъпление.

Най-голям е броят на образуваните дела от статистическата група „Други административни дела“ – 122 броя, от които се открояват три подгрупи дела: делата по Закона за достъп до обществена информация – 49 броя, делата по жалби срещу заповеди за налагане на принудителни административни мерки – 37 броя, и делата по Закона за подпомагане на земеделските производители – 27 броя.

На второ място като абсолютен брой постъпили дела са тези по Кодекса за социално осигуряване и Закона за социално подпомагане – 41 броя. На трето място по брой са делата по Изборния кодекс – 35 броя.

По отношение на делата по Изборния кодекс  се отчита рекордно постъпление за периода от създаването на Административен съд – Търговище до момента, тъй като в годините на проведени местни избори образуваните в съда изборни дела са били както следва: през 2011 г. – 20 дела, през 2015 г. – 13 дела, през 2019 г. – 6 дела, а през 2023 г. – 35 броя дела.

От всички разгледани 484 дела, свършените са общо 409 и съставляват 85%, като този относителен дял е напълно запазен спрямо предходните 2022 и 2021 години. Решените по същество дела през отчетния период са 291 броя и съставляват 71% от свършените през годината дела. Прекратените дела са общо 118 броя и съставляват 29% от всички свършени дела.

През 2023 година 89% от свършените дела са приключени в тримесечен срок, което е показателно за разглеждането на делата в сравнително кратки срокове. Отчетният период е приключил със 75 несвършени дела, които съставляват 15 % от всички разгледани дела.

За доброто качество на работа на съдиите от Административен съд – Търговище свидетелстват данните за относителния дял на необжалваните актове и резултатите от инстанционния контрол: 68% от постановените актове, подлежащи на обжалване, са възприети от страните като правилни и законосъобразни и не са обжалвани; жалби са подадени срещу 32% от обжалваемите актове.

От преминалите през инстанционна проверка съдебни актове 64% са изцяло оставени в сила: от обжалваните съдебните решения 63% са оставени изцяло в сила, а 29% са изцяло отменени; от съдебните определения 65% са оставени изцяло в сила, а 30% са изцяло отменени.

Отразените в доклада статистически данни показват, че въпреки отчетеното по-високо постъпление на дела през 2023 г., съдиите от Административен съд – Търговище за пореден път са запазили достигната през годините бързина при разглеждане на делата, приключвайки значителна част от тях в рамките на същата година, като почти всички свършени дела за разгледани в рамките на тримесечен срок.

Постановените актове се отличават с много добро качество, за което свидетелстват резултатите от инстанционния контрол и високият процент необжалвани съдебни актове.

Добрите резултати на Административен съд – Търговище се дължат на създадената организация на работа в съда, на добрата кадрова обезпеченост, на оптималната натовареност на съдиите, благоприятстваща разглеждането на делата в разумни срокове, на добрата професионална подготовка, дългогодишен опит и отговорно отношение на магистратите към правосъдната дейност, водещи до постановяване на законосъобразни съдебни актове.

Съществен принос за добрите резултати на съда имат съдебните служители, които с професионалната си компетентност и проявена всеотдайност допринасят за повишаване на общественото доверие в съдебната институция.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име