На 22 март 2023 г. Административен съд – Търговище проведе годишно събрание за отчитане дейността на съда през изминалата юбилейна 2022 година, през която се отбелязаха 15 години от създаването му.

 

Гости на събитието бяха представляващият Висшия съдебен съвет – Боян Магдалинчев, председателят на Шесто отделение на Върховния административен съд – съдия Сибила Симеонова, председателят на Окръжен съд Търговище – съдия Татяна Даскалова, заместник председателят на Окръжен съд Търговище – съдия Мариана Иванова, ръководителят на Окръжна прокуратура Търговище – окръжен прокурор Диляна Стоянова, председателят на Адвокатска колегия Търговище – адвокат Станислава Тихолова и заместник председателят на Адвокатска колегия Търговище – адвокат Красимира Петкова.

Събранието бе открито от председателя на Административен съд – Търговище, съдия Анета Петрова, която представи доклада за дейността на съда през отчетния период. Отчетено бе повишено постъпление на дела по КСО и ЗСП, дела по ЗМВР и на дела от статистическата група „ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм“.

От разгледаните през годината общо 442 дела са приключени 376 дела, които съставляват 85% от всички разгледани дела, като по този начин абсолютно е запазено нивото от предходния отчетен период.

По 306 дела съдиите са се произнесли с актове по съществото на спора, като тези дела съставляват 81% от всички свършени дела, с което е достигнато най- високо ниво на този дял за тригодишния период 2020-2022г.

През изминалата година съдиите от Административен съд – Търговище са приключили в тримесечен срок 90% от всички свършени дела. Отчетените данни за инстанционния контрол показват, че 78% от проверените съдебни актове, постановени от съдиите в Административен съд – Търговище, са оставени в сила.

Изложените в доклада статистически данни позволяват да се направи извод, че съдиите от Административен съд – Търговище за пореден отчетен период са запазили

достигнатата през годините бързина при разглеждане на делата, като същевременно са поддържали и високо качество на правосъдната дейност. Съществен принос за добрите резултати имат и съдебните служители, които с отговорното, експедитивно и качествено изпълнение на трудовите си задължения, съдействат за повишаване общественото доверие в съдебната институция.

Изминалите 15 години от създаването на Административен съд – Търговище са период на формиране и утвърждаване на институцията сред обществото. Със знанията, опита и отговорното отношение на съдиите и съдебните служители Административен съд – Търговище има потенциала да утвърждава важната си роля в обществения живот.

 

В изпълнение на чл.93, ал.1, т.15 от Закона за съдебната власт Годишният доклад за дейността на Административен съд – Търговище е публикуван на Интернет страницата на съда.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име