На 7 декември 2022 г. встъпи в длъжност новият Административен
ръководител – председател на Административен съд Търговище, съдия
Анета Петрова, назначена с Решение по Протокол No 44 от 22 ноември
2022 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.


Съдия Петрова бе представена на съдиите и съдебните служители в
Административен съд Търговище от Председателя на Върховния
административен съд съдия Георги Чолаков.

Гости на събитието бяха още и Председателят на Окръжен съд Търговище съдия Татяна Даскалова, Административният ръководител на Окръжна прокуратура
Търговище окръжен прокурор Диляна Стоянова, Председателят на
Адвокатска колегия Търговище адвокат Станислава Тихолова,
Председателят на Районен съд Омуртаг – съдия Невяна Захариева, Зам.
председателите на Окръжен съд Търговище – съдиите Бонка Янкова и
Мариана Иванова и Зам. председателят на Районен съд Търговище – съдия
Вяра Маркова.


Съдия Анета Петрова е с дългогодишен опит както в областта на
правораздаването – гражданско, наказателно и административно, така и в
административното ръководство, като Председател на Районен съд
Омуртаг, а след това и на Районен съд Търговище.

Концепцията ѝ за стратегическо управление на Административен съд Търговище е
публикувана на сайта на Висшия съдебен съвет.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име