В час по гражданско образование пред ученици от XI „в“ клас във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ прокурор Мартин Александров изнесе лекция на тема „Детското насилие (агресията в училище). Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетните и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им.“

След като през миналата седмица магистратът говори за домашното насилие, отграничи малолетните от непълнолетните лица и разясни специалните правила, които се прилагат при наказателни производства с участието на такива лица, продължавайки темата, обърна внимание на насилието сред ученици.

В началото на лекцията прокурор Александров отбеляза, че насилието над деца е дефинирано в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и според него е „всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.“ Статистиката сочи, че по-често се случва извън училище.

И тъй като извършителите са по-често връстници на жертвите, трябва да се вземат навременни мерки и затова призова подрастващите да подават сигнали при узнаване на такива случаи.

За наказателната отговорност на непълнолетните и назначаването на съдебно-психологическа експертиза, за да се установи дали подрастващият е разбирал какво извършва, говори прокурорът. Разясни, че по отношение на непълнолетен, извършил поради увлечение или лекомислие престъпление, което не представлява голяма обществена опасност, прокурорът може да реши да не ангажира наказателната отговорност на лицето.

В тези случаи могат да се приложат успешно възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – от най-леката „предупреждение и задължение за извинение“ до „настаняване във ВУИ“. Тук роля играе местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Лекторът описа състава й, значението и дейността й.

Хулиганството трябва да се различава от престъплението, отбеляза прокурор Александров. То е регламентирано в Наредба на общината за опазване на обществения ред, в Указа за борба с дребното хулиганство и в Наказателния кодекс. Хулиганство е, когато се извършват непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Могат да са против личността, против собствеността и такива, създаващи тревожност в обществото (подаване на сигнал за бомба). Ако едно дете е по-различно, това не го прави хулиган.

С интересни въпроси от учениците приключи часът: настаняването в СПИ/ВУИ се решава от районния съд и ако решението се обжалва, може ли това да отнеме години? Бягат ли настанените от тези места и какво се случва след това? Дайте ни примери за злоупотреба с право от личната Ви практика.

Темата е обширна, но с обещание за нови срещи завърши лекцията.

Национално представително проучване по поръчка на УНИЦЕФ за насилието на деца в България, проведено в периода 2019-2020 година  сочи, че всяко шесто дете е било подложено в училище на физически тормоз, а над 90 % от съобщените случаи са на обида и унижение.

Насилието над деца не е изолиран феномен. То е навсякъде – във всяка държава, общество, социална група. Има различни форми – физическо, психологическо, сексуално, неглижиране, малтретиране, вербално, тормоз, кибертормоз. Проблем е на общественото здраве и е с потенциално опустошителни последици. Затова трябва да създаваме умения у подрастващите за превенция на насилието и тормоза.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име