Български  Червен кръст-Търговище продължава  раздаването на храни по Оперативната програма на ЕС, като напомня , че правоимащи са:

  1. Лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията

по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2016 г.– 2017 г.);

  1. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година.
  2. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас
  3. лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ (м.юни 2018 г.);
  4. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане
  5. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето
  6. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г.

Всеки, който отговаря на тези критерии може да получи продуктите си в хранителния блок на МБАЛ-гр.Търговище.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име