Това стана ясно на пресконференция дадена от Председателят на съда Росица Цветкова. Като основни акценти в работата на съда тя изтъкна, че през изминалата година са Образуваните първоинстанционни дела са се увеличили с 34%. Променена е и картината на видовете образувани дела и най-вече наличието на дела, образувани по жалби срещу ревизионни актове на физически и юридически лица с адрес/седалище на територията на областта. По-висок е и дяла на потвърдените съдебни актове, обект на инстанционен контрол. Традиционно висок е дяла и на необжалваните съдебни решения, подлежащи на оспорване.

 

През отчетния период в съда са образувани общо 496 броя дела, от които 320 първоинстанционни и 176 касационни дела. Ръстът на първоинстанционните дела спрямо 2018 г. е с 34 % (82 дела повече), а спрямо 2017 г. с 39 % (190 дела повече). Увеличението се дължи основно на промените в правилата за подсъдността и то преди всичко на местната подсъдност.

От образуваните в периода първоинстанционни дела най – голям е броят на делата, обособени в графата „други административни“, т.е тези, които не попадат в някоя специална група – 86 броя. В рамките на тази група за 2019 г. ярко се открояват три вида дела: делата по оспорване на актовете, с които се налагат принудителни административни мерки – 31, делата по Закона за подпомагане на земеделските производители – 25 и делата по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – 9. Тези три групи съставляват общо 75 % от всички „други административни дела“ – 65 дела). Остатъкът до 86 дела в групата се формира от единични бройки дела по различни закони. Картината на образуваните дела по видове през 2019 г. спрямо 2018 г. и 2017 г. е променена. Най-открояващите се разлики са в увеличения брой дела по ДОПК и ЗМ, на исковите производства по АПК и на делата по Закона за устройство на територията.

Увеличеният брой дела по ДОПК и ЗМ е следствие на промените в местната подсъдност на делата по ДОПК.

Високият дял на исковите производства през 2019 г. продължава да е функция само и единствено на възможността за търсене на разноски, направени в производствата по оспорване на наказателни постановления или решения на първоинстанционните съдилища по жалби срещу наказателни постановления, открита след постановяване на Тълкувателно решение № 1/2017 г. на ВАС, като след промените в ЗАНН в края на 2019г. се очаква постепенно броя на тези дела да намалява.

Двойното увеличаване на делата по ЗУТ се дължи на производствата по оспорване на размера на обезщетението за учредяване на сервитутно право за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбската граница“. Няма каквито и било основание да се счита, че това увеличение ще се запази през 2020 г. От разгледаните през периода дела свършени са 503, което представлява 88 % от разгледаните дела. Решени по същество са 421 дела (250 първоинстанционни и 171 касационни), което е 83.7% от свършените дела.  Прекратени са 82 броя дела, от които 80 броя първоинстанционни и 2 броя касационни. От свършените 387 дела през отчетния период 216 дела са решени в едномесечен срок. В срок от един до три месеца са решени 129 дела. Общо 96.10 % от делата са решени в тримесечен срок. От разгледаните в съда общо 461 дела в края на периода са останали несвършени 67 дела, което е 11.75 % от общо разгледаните дела. За отчетния период броят на съдебните актове, върнати след проведен инстанционен контрол, е 75. От тях 58 са решения и 17 определения. 69% от решенията са оставени изцяло в сила. При определенията – 65 %. Резултатите са съизмерими със средните за административните съдилища в страната, по статистически данни, публикувани на страницата на ВСС за 2018 г. Те са по-добри от предходната 2018 г. и 2017г.

Едва 39% от подлежащите на обжалване актове са били обжалвани, т.е. 61% от постановените актове, подлежащи на обжалване са възприети от страните като правилни и са влезли в сила без по тях да е провеждан инстанционен контрол. В края на пресконференцията г-жа Цветкова информира и за едно нововъведение в работата на съда, взаимствано от практиката на немската съдебна система. В края на 2019 г. в съда бе внедрена нова техническа възможност с цел подпомагане работата на магистратите. Компютърните им конфигурации бяха оборудвани с втори монитор, чрез който ползването на електронните документи стана много по-удобно и по-ефективно. Бе осигурена възможност всички дела да са налични в електронен вид в цялост, както и от така създадения единен електронен файл да се извлича непосредствено текст за ползване при създаване на Word документ.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име