OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ДО                                                                                                                             

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ                                                                                                    МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ      

 

 

        Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

 

 

Уважаеми г-н министър,

Общинският съвет Търговище, както и мнозинството граждани на нашата община, с изключително внимание следим състоянието на основните водоизточници, които ползваме за питейно-битови нужди. С тревога научаваме, че проблемите с водоснабдяването на община Търговище и на съседните общини Шумен и Велики Преслав значително ще се задълбочат през следващите месеци, поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия.

Независимо, че язовир „Тича” е в активите на Министерството на земеделието, храните и горите, водата от него служи основно за задоволяване на питейно-битови нужди на  населението на трите общини. Разбираме нуждите и затрудненията на земеделските производители в района на Търговище, Велики Преслав и Шумен, породени от недостига на поливна вода, но считаме, че хуманитарните нужди на населението би следвало да бъдат с най-висок приоритет. Според нас, поради силно намаления обем на язовира, би било по-целесъобразно търсенето на алтернативни източници и начини за снабдяване с поливна вода.

Информирани сме, че поливният канал от язовир „Тича“ е силно амортизиран и загубите оттам са много по-големи от количествата необходими за напояване. Безпокойството ни е породено и от честите аварии, както по магистралния водопровод, така и на места по остарялата водопроводна мрежа, която все още не е подменена.

 

Всичко това, както и прогнозите за очаквано засушаване през 2020 г. и занапред, налага да се спре потреблението на вода от язовир „Тича” за всякакви непитейни нужди, включително и за Водноелектрическите централи, изградени под стената на язовира.

Уважаеми г-н министър,

През последните месеци, в условията на пандемия заради COVID-19, населението на нашата страна се сблъсква с непозната до сега хуманитарна криза. От нашите и Вашите решения и действия зависи опазването на живота и здравето на жителите на община Търговище. Очакваме всички институции, ангажирани с решаването на този проблем да подходят изключително разумно и отговорно, като поставят на първо място интересите на хората от засегнатите общини.

 

                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име