Ñîôèÿ (21 ÿíóàðè 2020) ×îâåê ñ ïðåäïàçíà ìàñêà íà óëèöà „Öàð Èâàí Àñåí II“. Ãðèïíà åïèäåìèÿ äîñåãà å îáÿâåíà íà òåðèòîðèÿòà íà äâå îáùèíè â Áúëãàðèÿ. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÂØ)
Днес, 11.11.2020 г., се проведе онлайн заседание на Областния координационен щаб за борба с COVID-19 в област Търговище. Членовете на ОКЩ обсъдиха, чрез видео-конферентна връзка, състоянието на епидемичната обстановка в област Търговище във връзка с COVID-19, с акцент върху динамично променящия се брой на отсъстващи ученици и педагогически специалисти в учебните заведения на територията на областта. По време на заседанието бяха представени конкретни проекторешения, с които да се въздейства за ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция сред жителите на областта.
С пълно мнозинство членовете на Щаба приеха да бъдат възстановени, считано от 12.11.2020 г., присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование, груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица, както и присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.
Във връзка с възстановените образователни процеси се създава алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Търговище, който регламентира възможността началникът на РУО – Търговище да представя доклад до министъра на образованието и науката при постъпило предложение от директор на училище за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за учениците от прогимназиален и/или гимназиален етап.
С цел да се ограничи разпространението на COVID-19 в област Търговище се въвеждат допълнителни по-строги противоепидемични мерки. Същите ще бъдат в сила от 13.11.2020 г. до 30.11.2020 г., включително.
За безопасно пазаруване в търговски обекти, като магазини, хранителни вериги и аптеки се въвеждат т.нар. „зелени коридори” за времето от 09:00 до 11:00 часа, от които могат да се възползват хората над 60-годишна възраст и хората с хронични заболявания.
Остава в сила забраната за посещения на дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. За всички други заведения за хранене и развлечения се въвежда вечерен час на работа, който е до 23.30 часа, при конкретно разписани условия.
Културни и развлекателни мероприятия ще могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия капацитет на залата на закрито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително с правилно поставена защитна маска за лице.
Всички решения, взети по време на днешното заседание, са регламентирани в Заповед №420/11.11.2020 г., подписана от г-н Панайот Димитров, областен управител на област Търговище, съгласно Заповед №413/06.11.2020 г.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име