Днес, 30.09. 2022 г., пред общото събрание на съдиите в ОС – Търговище встъпи в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Търговище“ съдия Мариана Иванова.

Тя е назначена с Решение по Протокол № 33 от 20 септември 2022 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Съдия Иванова  има повече от 35 години юридически стаж, като от 1994 г. е в състава на ОС – Търговище и повече от 13 години е била негов заместник-председател и ръководител на отделения – гражданско и търговско. Занимавала се е с всякакъв род дела, като впоследствие специализира в областта на търговското право.

Тя е съдията с най-голям опит в съда, както юридически, така и административен. При встъпването й в длъжност Председателят на съда Татяна Даскалова й пожела здраве, сили и енергия в предстоящите дела.

Пак пред общото събрание на съдиите с вълнение и малко тъга беше изпратен в командировка в Районен съд – Омуртаг младши съдия Борис Царчински.

Встъпил в длъжност на 30 август 2021 г. в Окръжен съд – Търговище, бързо се вля в колектива, той се приемаше като младото и свежо попълнение.

В мотивите си към заповедта за командироване съдия Даскалова отбелязва натовареността на единствения магистрат в РС – Омуртаг и това, че с дейността си младшият съдия ще допринесе за нормализиране на срочността по разглеждане на делата.

На добър час на магистратите!

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име