На основание Решение на Съдийската колегия на ВСС от 12-ти май 2020 г., и.ф. на административен ръководител-председател на ОС-Търговище, съдия Т. Петков, издаде заповед, с която утвърди правила, по които органите на съдебната власт, намиращи се в Съдебната палата в гр. Тръговище, ще изпълняват функциите си, в условията на обявената епидемична обстановка.

Информацията е публикувана на сайта на съда, като можете да се запознаете с нея и тук:

ЗАПОВЕД

№ АЗ – 50

гр. Търговище, 13 май 2020 година

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), във връзка с взето Решение по протокол № 15/12.05.202 г. от проведено заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

УТВЪРЖДАВАМ:

Правила и мерки за работа на Съдебна палата гр. Търговище

в условията на пандемия.

Настоящата заповед, ведно с Правилата да бъдат връчени на административните ръководители на органите на съдебната власт, които се помещават в Съдебната палата и на Областно звено „Охрана“. Същите да бъдат поместени на интернет страницата на ОС – Търговище и на вътрешната страница на съда за запознаване на всички съдии и служители.

(ТИХОМИР ПЕТКОВ)

И. Ф. АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ

Правила и мерки за работа

на Съдебна палата гр.Търговище в условията на пандемия

 1. В Съдебна палата гр.Търговище да се допускат страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела, както и лица, които посещават сградата за получаване на административни услуги, включително и във връзка с дейността на Бюро съдимост, на държавните съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Всички влизащи в съдебните сгради трябва да носят маски и ръкавици(в случай че нямат, да бъдат осигурени и налични на входа). Предпазните средства за лица, които се явяват без такива се закупуват от всички органи, които се намират в сградата.
 2. Достъпът се разрешава непосредствено преди започване на конкретното дело; Може да се допускат и участници в следващите максимум две дела в едно заседание, когато е възможно да се спази дистанция между лицата, съгласно указания на здравните органи, като коридорите на съдилищата се проветряват непрекъснато; Дезинфекция на входовете при влизане; Спазване на дистанция между лицата, съобразно указанията на здравните органи при влизане в сградата и пред помещенията; Недопускане на лица с външно проявена симптоматика на заболяването; Не се допуска по делата публика, вкл. стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства-страни, процесуални представители, вещи лица и свидетели.

По време на съдебното заседание да се спазва необходимата дистанция между съдебния секретар, съдебния състав и участниците в процеса.

След всяко заседание съдебните зали да бъдат проветрявани и дезинфекцирани.

 1. В деловодствата да се допуска влизане на не повече от 1 или 2 човека и при спазване на дистанция между допуснатите, съгласно указания на здравните органи и при спазване на всички възможни мерки – изградени плексигласови или стъклени прегради, маски, ръкавици, дезинфектанти и др. След всеки посетител да се дезинфектира с препарати.

Деловодствата да работят с граждани и адвокати със следното работно време: сутрин от 9.00 -12.00 ч., след обяд 14.00-17.00 ч. През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. да се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

Посоченият режим са прилага и за Бюро „Съдимост“ при Районен съд Търговище, както и за служителите, обслужващи дейността на ДСИ.

 1. Да се дезинфекцират всички помещения в съдебните сгради, ползвани от органите на съдебна власт, конвойните помещения, както и помещенията на съдебната охрана-от съответния орган, който ги ползва.
 2. По възможност делата да се насрочват в графиците през по-голям времеви интервал помежду им, като преценката за времевия интервал е на решаващият съд. Съдиите да не насрочват няколко дела в един и същи час занапред.
 3. Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, дело във вече подготвен и обявен график може да се отсрочи, след съгласуване между съдията и административният ръководител на съда за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното му разглеждане или по обоснована преценка, за период след отпадане на опасността от заболяването.

Въвежда се електронен регистър, в който се отразяват тези дела, като се посочва номерът на делото, съдията-докладчик, причина за отсрочване, дата на насрочване. Съдебният администратор да изпраща на Съдийската колегия на ВСС ежемесечно справка от регистъра.

 1. Съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в график, не са задължени да присъстват физически в сградата на съда.
 2. Задължава съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в графика за деня, поради това не са в съда, да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост.
 3. Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания да се организират при възможност по банков път, при невъзможност – всеки понеделник от месеца.
 4. При възможност, призоваването по делата да се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза.

Призовкарите да бъдат снабдявани ежедневно с необходимия брой висококачествени маски, ръкавици, предпазни шлемове и др. подходящи средства за безопасно извършване на дейността им.

В квартали на градове и села, с компактно население на болни от COVID-19 или под карантина, установено от здравните власти, да не се връчват съдебни книжа от призовкари до отпадане на обективната причина.

 1. Да се поставят автоматични дезинфектатори на входовете на съдебните сгради, съдебните зали и във всички посещавани помещения в съдебните сгради, вкл. конвойните помещения.
 2. Да не се ползват от външни лица асансьорите в съдебните сгради.
 3. Да не се използват климатичните инсталации в сградата, освен в случаите, когато позволяват навлизането и циркулирането на свеж въздух на помещението.
 4. Съдебният администратор, след съгласуване с Административните ръководители на органите на съдебна власт, които се помещават в Съдебна палата Търговище, да изготви график за почистване, разпределен между чистачите на съответните органи на съдебна власт- по отношение на ползваните общи части.
 5. Възлагам на съдията-Т.Даскалова, натоварена с функциите по осъществяване на връзки с обществеността, при заявен интерес от страна на медиите, да им предоставя исканата информация в рамките на закона.
 6. Възлага на административния секретар да организира Стажовете на кандидат-юристите да се провеждат по начин, съобразен в най-голяма степен с мерките за ограничаване на разпространението на заболяването (включващо например, дистанционно възлагане на задачи, дистанционно комуникиране със съдиите и служителите и други и съответно проверка на работата им по същия начин).

 

И.Ф.Председател на ТОС:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име