РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „МУЗЕЕН ПЕДАГОГ“
Характер на работата и основни функции на длъжността:
– Планира и организира музейни образователни програми и инициативи насочени към разнообразни публики.
– Участва в експозиционната, културно-просветната дейност и връзките с обществеността съвместно с главните уредници и уредниците в музея.
– Изготвя тематични беседи и презентации за различни кръгове публика, научно-популярни и образователни и помощни материали и пособия.
– Ръководи практически ателиета, работилници, организира възстановки, демонстрации, фолклорни програми, конкурси, творчески срещи и др.
– Включва се във всички прояви, които организира и на които е домакин музея.
– Участва в разработването на проекти за финансиране в областта на музейната образователна дейност и културата.
– Поддържа и обогатява контактите с училища, детски градини, читалища, НПО, културни институции и др., насочени към привличане на широка публика в музея.
Изисквания за заемане на длъжността:
– висше образование; образователно-квалификационна степен „бакалавър”
– професионални направления „История”, „Музейна педагогика”, „Етнология“, „История и археология“, „История и география“, „История и български език“, „Музеология“ и др. свързани с историята като наука, с опазване на културно-историческото наследство, включително с педагогическа насоченост.
– познаване на българското законодателство в областта на културно-историческото наследство и музейното дело;
– познаване историята и функциите на Регионален исторически музей – Търговище.
Допълнителни изисквания, носещи предимство:
– опит в педагогическата практика.
– специализация или допълнителна квалификация
– компютърна грамотност
– владеене на чужд език
– комуникативност, нагласа за работа в екип, инициативност, адаптивност, комуникативност; отговорност, лоялност и др.
Начин за провеждане на конкурса:
– подбор по документи;
– интервю/събеседване с кандидатите по въпроси за културно-историческо наследство на град Търговище и областта, българската нормативна уредба свързана с музеите, културно-историческото наследство.
Необходими документи:
– Заявление до директора на Регионален исторически музей – Търговище (свободен текст);
– Автобиография по европейски формат;
– Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен (оригинал за сверка и копие);
– Копие от документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка;
– Копие от документ за самоличност;
– Документи, удостоверяващи допълнителна квалификация (ако притежава такъв).
– Медицинско свидетелство.
– Свидетелство за съдимост.
– Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв);
– Декларация от лицето, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода и не се води на диспансерен отчет за психическо заболяване.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностната характеристика и препоръчителна литература.
Документите за участие се подават лично всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в Регионален исторически музей-Търговище при служител „Човешки ресурси”, в Захариевата къща (Администрация на музея) – гр.Търговище, бул.”Митрополит Андрей” № 2.
Срок за подаване на документите – 16 октомври 2022 г.
Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат допълнително информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.
Неодобрените кандидати ще бъдат информирани писмено.
За справки и информация – тел. 6 52 16; 0879 183 449

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име