Община Търговище обяви конкурс за възлагане управлението и предоставянето на две социални услуги за срок от 5 години. Това са Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Защитено жилище за лица с психични разстройства. Конкурсът се обявява заради изтичането срока на договора с настоящия доставчик на услугата.

Към момента услугите се предоставят в Комплекса за психично-здравни грижи в общността в квартал Бряг. Дневният център е с капацитет от 30 места. В него се създават условия за обслужване, рехабилитация и организация на свободното време на потребителите. Целта е постигане на тяхното социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

Защитеното жилище е с капацитет от 8 места. В него лица с психични разстройства, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, са подпомагани да водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната.

Сред изискванията към кандидатите е да притежават опит в управлението на социални услуги. Задължително е наличието на организационен капацитет, техническо оборудване и персонал. Те трябва да представят и детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяните услуги, график на дейностите, описание на целевата група, бюджет и други.

Документи за участие в конкурса се подават до 16.30 ч. на 30 септември 2022 г. в Центъра за административно обслужване на Общината. Конкурсът ще се проведе на 3 октомври.

Подробна информация може да се получи на тел.: 0601/6 87 80 в местната администрация.

Обявлението за конкурса и изискванията към кандидатите са публикувани в сайта на Общината: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/auctions.and.competition/ObiavlenieVSU

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име