Нюйоркски митрополит Андрей и задокеанската епархия на БПЦ в документи на Държавна сигурност

 

Публикува се със съкращения. Пълният текст в  Сборник Есенни четения Сборяново 2013. От находката до витрината. Т.Х, изд. Фабер, 2014, 252 – 272

Светлана Аврамова

В дните на Страстната седмица, в няколко поредни издания ще ви запознаем с някои интересни документи и факти свързани с Нюйоркския Митрополит Андрей. Благодарим на Регионален исторически музей- Търговище и на гл. уредник Светлана Аврамова за предоставената ни възможност да се запознаем с една неизвестна страница от нашата история.

 

 

            Множество моменти от живота и дейността на митрополит Андрей като управляващ, а после и като митрополит на задокеанската епархия на Българската православно църква /БПЦ/  намират осветление в документи на Държавна сигурност /ДС/.  Те са важен източник на информация, която допълва известното до сега в проучванията на биографията на архиерея в Регионален исторически музей –Търговище.

Обект на внимание в настоящото изложение са  декласифицирани документи от активната разработка на епископ Андрей по линия на православно духовенство в ДС.  Всеки документ – справка или план, е с гриф „Строго секретно”. Всеки документ започва с биографични данни за митрополит Андрей, в зависимост от натрупаната до момента  на създаването му информация.  В биографичните справки има неточности, които свидетелстват само за процеса на проучването на биографията от ДС. Корекцията им не е обект на настоящото изложение по причина, че по други източници в основни линии са известни основните моменти от биографията на архиерея и вече са публикувани. Документите по-долу представям  без коментар, като само на някои места вмъквам уточняващи подробности. Целта на настоящото изложение е да направи достояние на интересуващите се информацията, с която борави ДС и фактическите последствия от добитите от службите сведения.

На 16 февруари 1956 г. началник Управление ІІІ-ДС ген. майор /личен подпис не се чете/ подписва „Постановление относно завеждане на активна разработка на епископ Андрей, по православно духовенство”. В началото, както се каза  вече, стои подробна биографична справка за периода от раждането му – 1886 до 1946 г., когато бидейки екзархийски заместник в Истанбул, „епископ Андрей отправил писмена молба до Правителството и Синода да го изпратят  отново в Америка, но му било отказано. При това положение епископ Андрей нелегално заминал за Америка с военен кораб на САЩ” . Следват  сведения за епископ Андрей, придобити от различни източници за негови контакти с лица в България и чужбина. Въз основа на всичко това се прави обобщение, че „епископ Андрей е невъзвращенец, явен националист и монархист и има данни, че е използван от разните националистически групировки от българи – невъзвращенци и изменници на Родината, в своите планове против НР България”.  Въз основа на това е постановено „епископ Андрей    да бъде взет на активна агентурна разработка, която да се заведе по линия на православното духовенство под псевдоним „ЗМИЯ”. С оглед на „разкриване на престъпната му дейност, насочена против НР България”,  и за разкриване на неговите връзки в страната и евентуална съвместна вражеска дейност, се набелязват мероприятия в девет точки.  По същество това са задачи на агетнурния апарат в страната и чужбина. Като първо мероприятие се планира да се изиска с писмо до І-во управление на ДС да поставят задачи на агентурата във Франция, Италия, Швейцария и Турция да наблюдава дейността на епископ Андрей при посещение на тези страни „и какви планове подготвя съвместно с други невъзвращенци и изменници на Родината срещу страната”, също и да е изясни какви връзки поддържа с патриарх  Атинагорас /Вселенски патриарх Атинагор /1886-1972/. По-нататък информатор „Професора” да изясни връзките на епископ Андрей – приятелски, роднински и служебни  в България, и да направи подробна характеристика  за политическата и трудовата му дейност. И още:

– да бъдат установени и проучени засечените чрез мероприятие 9 /техническо мероприятие №9 –  таен контрол на кореспонденцията, колетните и бандеролни пратки на българските граждани и чужденци, включително и на западните посолства/     лица, живущи в България.

– чрез агенти „Ловец”,  „Пламен”, „Професора” и „Дамянов” да бъдат изяснени отношенията му със Спас Райкин и Анести Байкушев.

– на Спас Райкин да бъде проведено за 6 месеца мероприятие 9 за изясняване отношенията му с епископ Андрей и връзките му в страната и техния характер.

– да бъдат установени трите имена и настоящото местонахождение на Анести Байкушев, който е заминал да следва на запад и е издържан от епископ Андрей. И за него се предвижда мероприятие 9 за шест месеца.

В същата архивна единица, л. 6, е приложен списък на агентурата по псевдоними, която е работила по делото по ред и годината, когато е ползван съответният агент: „Бранимир” – 1956; „Николай” – 1956; „Патриот” – 1958, 1964; „Наблюдател” – 1959, 1964; „Стефанов” – 1959; „Пейчев” – 1959; „Павлин” – 1960; „Пирин” – 1963, 1964 и „Алексей” – 1964 г.

На 24 октомври 1956 г. ст. разузнавач ст. лейтенант Ив. Стоицев /по собственоръчния подпис/ пише справка по лична агентурна разработка /ЛАР/ „Змия” – епископ Андрей по православно духовенство, в която представя получената до момента информация. Тук вече биографията е по-подробна.   По разработката са използвани агентите „Бранимир”, „Дамянов” и „Ловец” и сведения от секретни сътрудници „Кавалов” и „Нойрад”.

Данните сочат срещи с Гемето /д-р Г. М. Димитров/ в Италия през 1949 г. и с Иван Дочев в САЩ /1950 г./; за присъствие на епископ Андрей на събрание на „поробените народи” по информация от  в. „Свободна и независима България” от 27 февр. 1956; дава се информация за прихванати писма и лица, с които епископ Андрей си е кореспондирал.  Засечени и установени са и други връзки на епископ Андрей като се уточнява, че болшинството от тях са доста възрастни жени  и връзките са на религиозна база

Очевидно натрупаната информация става основание за следващ план за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по ЛАР „Змия”, предложен от ст. лейтенант Ив Стоицев с подписано съгласие от и.д. н-к отделение ІІІ и утвърждение от н-к отдел І-ви, с  дата 16 юни 1958 г.  Въз основа на  проведените  агентурно-оперативни мероприятия вече се знае че:

– епископ Андрей е близък и поддържа близки връзки с бившето царско семейство.

– редовно кореспондира със сестра си. В едно писмо, излагайки положението на епархията, по косвен път прави предложение на Св. Синод да уреди ненормалното положение, в което се намират той и епархията; в друго писмо до нея от 4 декември 1956 г. пише, че българи от Канада били в София и се срещали с патриарх Кирил, който пък говорил против него. Това дало кураж  на свещеници и водачи на МПО /Македонска политическа организация/ да се противопоставят на епископа и положението на епархията се влошило.

– по информация от в. „Свободна и независима България” с редактор Гемето е видно, че е участвал в политическо мероприятие на „поробените” народи.

–  епископ Андрей се интересува от невъзвращенците йеромонах Кирил Йончев и Спас Райкин.

– през 1957 г. е посетил Япония, Цейлон, Индия, Турция, Италия, Германия, Франция, Швеция и Англия. От посещението си в Япония и Индия бил много доволен, тъй като имало възможност за работа в православните църкви. Във Франция основал православна църква и се прибрал в САЩ.

Установени са още лица, с които той поддържа кореспонденция в България.  Мероприятията по плана предвиждат същите да се проучат и да се разпитат за връзките на обекта в страната,  да се проучат роднинските връзки на епископ Андрей в Шуменско и София. И още:

– да бъде проучено семейството на  свещеник, с когото са много близки с цел  да се подбере подходящо лице за вербовка и изпращането му зад граница.

– да бъдат установени и проучени  „ВИП” и „БАР” /така е в текста/, с оглед да бъдат подработени и вербовани за задгранична работа по изясняване дейността на  епископ Андрей.

След близо две години, на 18 април 1960 г. кап. Ив. Соицев изготвя нов план относно провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по ЛАР „Змия”, със съгласие на н-к отделение ІІ и утвърден на 14 май 1960 г. от  н-к отдел ІІ, у-ние ІІІ-ДС подполковник /подпис – не се чете/. Освен известните вече факти, тук се обобщава и новополучената от работата по предния план  информация:

– епископ Андрей подкрепя дейността на монархистите и БНФ /Български национален фронт/.

– активно работи в организацията „Духовно превъоръжаване чрез морал” с център в гр. Берн, Швейцария, с каквато цел ежегодно посещава различни държави от Европа, Азия и Америка.

– стреми се да установи по-близки връзки със Св. Синод на БПЦ, за която цел кореспондира редовно с митрополит Никодим, който докладва всички  въпроси, поставени от епископ Андрей за разглеждане от Синода.

– епископ Андрей е против дейността на МПО в САЩ и Канада, поради което е в недобри отношения с някои свещеници българи, влизащи в ръководните й органи.

И тук провеждането на агентурно-оперативните мероприятия е с цел „изясняване на дейността на обекта, насочена срещу нашата страна”, но вече прозира точен аргумент за провеждането им сега – желанието на епископ Андрей да установи по-близък контакт със Св. Синод. ДС цели още разкриване на връзките му в страната и евентуално използване на някои от тях за изпращане зад граница.

Мероприятията предвиждат:

  1. Да се влезе във връзка с председателя на Комитета по въпросите на православната църква и другите религиозни култове, за да се внуши на патриарх Кирил и Синода необходимостта да се покани епископ Андрей в България за изясняване отношенията между Българската православна епархия в САЩ и Св. Синод на БПЦ с цел евентуално, ако обектът дойде в България, да се изясни чрез агентурата и някои технически мероприятия действителното положение на българите в САЩ и Канада и на различните изменнически групировки.
  2. Да бъдат поставени задачи на агентите „Павлин”, „Наблюдател”, „Балабанов”, „Еделвайс”, „Божидар”, „Дамянов” и „Професора” да отпочнат обработване на църковното обществено мнение в изпълнение на задачата по-горе.
  3. Да бъдат изучени близки роднини на епископ Андрей с оглед подбиране и вербовка на подходящите за изпращане зад граница.
  4. Да бъде изяснена дейността на епископ Андрей в организацията „Превъоръжаване чрез морал” след завръщането на агент „Патриот”.

Срокът за изпълнение на мероприятията се вмества в интервала 5 май – 20 юли 1960 г.

За близо година службата вече е добила още информация, която заляга с следващия план за агентурно-оперативни мероприятия от 5 април 1961 г.  Новото сега е:

– епископ Андрей изучава свещеници от България, насочва ги и ги подпомага за официалното им изпращане и устройване на работа в българските енории в Америка и Австралия.

– външно се представял, че е материално затруднен, а фактически се разбира, че разполага с много средства. Досега е изпратил на свои близки в България хиляди долари.

На първо място в мероприятията стои: „Чрез председателя на Комитета по въпросите на БПЦ и другите религиозни култове и чрез агентура ще се поддържа линия в Синода за възможност за уреждане официалното признаване на епископ Андрей като представител на БПЦ в Америка и същевременно ще се отлага окончателното му признаване.” Следват задачи за провеждане на мероприятия за оказване помощ на І-во управление на ДС по изучаване, вербовка, подготовка и извеждане зад граница на 4 лица; да се изучи всестранно близка на епископа, на чието име той е внесъл суми в швейцарски банки, да се „набележат мероприятия за правилното й идейно-политическо възпитание с оглед използване в перспектива възможностите с влоговете в швейцарските банки”; да се изиска с писмо от Управление І-ДС подробно изучаване живота на епископ Андрей в Америка и какво представлява организацията „Духовно превъоръжаване чрез морал” – структура, задачи, дейност и какво е участието на епископ Андрей в нея.

По плана реализирането на различните мероприятия трябва да се осъществи в периода  3 април – 20 май 1961 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име