На  пресконференция днес в залата на община Омуртаг бе представен проект ” Грижа в дома в община Омуртаг” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 год. ” Винаги се радваме когато стартираме нов проект в община Омуртаг, но сме особено щастливи, когато той е свързан със социални услуги.

Особено при тази демографска картина в общината, където населението застарява с всеки изминал ден и нуждата от грижи за възрастните и болните се увеличава – каза зам.

Кметът Юнал Османов при откриването на пресконференцията. Ръководителят на проекта Румяна Илиева изтъкна в експозето си, че общината винаги е била с грижа към тази целева група – още от 2010 год. се изпълняват проекти – „Помощ в дома”, „Помощ за независим живот”, „Патронажна грижа”, а сега и „Грижа в дома”, като има потребители, които вече 12 години се ползват от тези услуги.

Новото проектно предложение е насочено към осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината.

Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации като предвидените по проекта дейности ще обхванат минимум 133 лица, представители на целевата група – възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Проекта ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по успешно изпълнените проекти на общината по процедури „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и „Патронажна грижа +“.

И в момента 63 потребители в града и шест села  получават интегрирана здравно-социална услуга по домовете и психологическа подкрепа. За тях услугата ще продължи и по новия проект, като ще бъде осигурена непрекъснатост.

Освен почасовите услуги по домовете, ще бъде предлагано още, както и досега доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост със средства на потребителите,  заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги.

Ще бъде предоставяна на лицата от целевата група информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Осъществяването на тези дейности ще бъде реализирано чрез сформиране на екип от специалисти като домашни помощници, медицински лица, психолог и други в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, идентифицирани на база извършена оценка на потребностите, чрез работещото и в момента Звено за услуги в домашна среда.

Назначените лица ще бъдат подкрепени чрез осигуряване на необходимото за изпълнение на дейността им обучение (въвеждащо/надграждащо), както и чрез провеждане на регулярна супервизия. Предоставянето на услугата ще бъде подпомогнато чрез осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.

Стойността на проекта е 717 384.71 лева и е за период от 14 месеца. Самата услуга ще се предоставя на потребителите 12 месеца и ще започне от 04.03.2023 г. До тогава ще бъде извършван подбор на потребителите и персонала и обучението му.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име