П О К А Н А

 Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация
СВИКВАМ
Заседание на Общински съвет Търговище на  25 февруари 2021 г. /четвъртък/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за
ДНЕВЕН  РЕД:
Приложения                                                                               Докл.: д-р Дарин Димитров
                                                                                                     Докл.: инж. Митко Панайотов
Приложения                                                                              Докл.: д-р Дарин Димитров
Приложения                                                                                Докл.: д-р Дарин Димитров
Приложения                                                                                  Докл.: Тахир Тахиров
  Приложения                                                                                Докл.: д-р Дарин Димитров
Приложения                                                                                Докл.: д-р Дарин Димитров
Приложения                                                                                Докл.: д-р Дарин Димитров
                                                                                                    Докл.: д-р Дарин Димитров
Приложения                                                                                Докл.: д-р Дарин Димитров
Приложения                                                                                Докл.: Валентин Велчев
Приложения                           Докл.: Валентин Велчев
                                              Докл.: Валентин Велчев
                                            Докл.: Валентин Велчев
                                            Докл.: Валентин Велчев
                                                                                                    Докл.: Валентин Велчев
Приложения                                                                             Докл.: инж. Митко Панайотов
Приложения                                                                             Докл.: инж. Митко Панайотов
Приложения                                                                             Докл.: инж. Митко Панайотов
Приложения                                                                               Докл.: инж. Митко Панайотов
Приложения                                                                                Докл.: инж. Митко Панайотов
Приложения                                                                                Докл.: Валентин Велчев
Приложения                                                                                Докл.: Валентин Велчев
Приложения                                                                                Докл.: Христалина Халачева
Приложения                                                                                   Докл.: Рая Матева
Приложения                                                                                    Докл.: Рая Матева
Приложения                                                                                     Докл.: Рая Матева
Приложения                                                                                  Докл.: Емине Якубова
Приложения                                                                                   Докл.: Емине Якубова
Заседания на Постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика                             – 22.02.2021г. – 13.00ч.-зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура                                                     – 22.02.2021г. – 13.00ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство                                 – 22.02.2021г. – 14.00ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика                                                    – 22.02.2021г. – 15.00ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси                    – 22.02.2021г. – 15.00ч.-зала  „Хр. Самсаров”
Във връзка с удължаване срока на епидемичната обстановка свързана с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет Търговище и на неговите комисии, ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването.
С настоящото поканвам за участие лицата по чл. 24, ал. 4 от ПОДОСТ, като призовавам гражданите да се възползват от възможността за информиране по предварително обявения дневен ред и материалите към него от официалната страница на Община Търговище.
Напомням, че заседанията на Общински съвет Търговище се предават директно по общинската кабелна радиомрежа и излъчват онлайн в интернет сайта на Община Търговище и могат да бъдат проследени от всички заинтересовани лица.
В зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината, могат да бъдат променени датите и часовете на заседанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емине Якубова/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име