П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 27 юли 2023 г. /четвъртък/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за общински заем с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Приложение

Докл.: д-р Дарин Димитров

2. Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2023 година.          

Докл.: инж. Митко Панайотов

3. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински недвижим имот в град Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

4. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлени имоти, находящи се в землището на град Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

5. Прекратяване на съсобственост в село Кралево, община Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

6.Прекратяване на съсобственост в село Васил Левски, община Търговище.         

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

7. Допълване списъка на общинските жилища, приет с Решение № 12 по Протокол № 17 от 31.03.2005 г. на Общински съвет Търговище.       

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

8. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелна линия, за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ № 53223.30.268, землище на с. Овчарово, общ. Търговище към електроразпределителната мрежа.

Приложение

Докл.: инж. Митко Панайотов

9. Издаване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – кабелна линия за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 03037.11.279 в землището на с. Баячево, общ. Търговище към електроразпределителната мрежа. 

Приложение

Докл.: инж. Митко Панайотов

10. Създаване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“ с програма Ранна интервенция на уврежданията /ЦСРИДРИУ/, финансирана със средства от държавния бюджет.

Приложение

Докл.: д-р Дарин Димитров

11. Кандидатстване с проектно предложение.

Докл.: д-р Дарин Димитров

12. Приемане на Списък на предложените за средищни детски градини и училища от община Търговище с цел внасяне на мотивирано предложение в МОН за учебната 2023/2024 г.

Приложение

Докл.: Рая Матева

13.  Даване на съгласие за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Драгановец и ОУ „Отец Паисий“ с. Подгорица, общ. Търговище за учебната 2023/2024 г.

Приложение 

Докл.: Рая Матева

14. Отмяна на Решение № 8 по Протокол № 40 от 28.07.2022 г. на Общински съвет Търговище. Определяне на училища, преимуществени ползватели за училищни автобуси и приемане на транспортна схема за движението им за учебната 2023/2024 г. 

Приложение

Докл.: Рая Матева

15. Увеличаване броя на децата в яслена група в ДГ „Пчелица“ град Търговище за учебната 2023-2024 г.                  

Приложение

Докл.: Рая Матева

16. Утвърждаване на разходи за командировки в страната на кмета на община Търговище и на председателя на Общински съвет – Търговище за II-то тримесечие на 2023 г.         

Докл.: Валентин Велчев

17. Отчет за дейността на Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище за първото шестмесечие на 2023 г.

Приложение

Докл.: Мая Павлова 

18.Запитване, относно използването на училищните дворове и детски градини – общинска собственост през лятната ваканция и Становище за предоставянето им.

Докл.: Маринела Динева, д-р Дарин Димитров

19. Жалба, относно липса на водоснабдяване в с. Голямо Ново, община Търговище.

Докл.: Огнян Ангелов

Заседания на постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика                        – 24.07.2023 г. – 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура                                                 – 24.07.2023 г. – 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство                             – 24.07.2023 г. – 14.00 ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика                                                – 24.07.2023 г. – 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси     – 24.07.2023 г. – 15.00 ч.-зала  „Хр. Самсаров”


Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емине Якубова/    

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име