Възможностите за кандидатстване по четирите отворени процедури по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ представи днес Областният информационен център-Търговище в град Антоново.

На информационната среща присъстваха служители на общинската администрация, кметове и наместници на населените места, граждани.

До 25.11.2022 г. са отворени процедурите за изпълнение на инвестиции в улици, общински пътища, рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места с под 2000 жители, както и за  енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят публични услуги. По последната процедура има възможност и за инвестиции във ВЕИ за собствено потребление.

На територията на област Търговище допустими за кандидатстване са четири общини, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони и мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ – Антоново, Омуртаг, Опака и Попово. Всяка от тях има възможност да подготви и внесе общо два проекта по подмярка 7.2.

Финансирането на проекти по отделните процедури е от 500 000 евро до 1 млн. евро безвъзмездна финансова помощ.

Предстои процедурите да бъдат представени и в останалите общини от областта, които имат възможност да кандидатстват по отворената подмярка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име