Работна среща за обсъждане на възможностите за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) проведе на 17 август т.г. екипът на ОИЦ-Търговище с представители на общинската администрация в Попово.

Участие в срещата взеха експерти от звено „Европейски програми и проекти“, от Дирекция „Териториално и селищно устройство“ и др. Те съобщиха, че се работи усилено по разглеждане възможностите по четирите отворени процедурите за реализиране на проектни идеи на местно ниво.

Вниманието им е насочено към процедурата за пътища – „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“, с цел да се осигури финансиране за пътна инфраструктура.

Експертите на Областния център акцентираха върху възможностите по актуалната процедура, свързана с енергийната ефективност – „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.

По нея са допустими също училища и детски градини, които се финансират от бюджета на общината. Проектното предложение може да включва инвестиции в производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име