Безвъзмездна финансова подкрепа за провеждане на специализирани обучения могат да получат териториалните администрации на изпълнителната власт по Оперативната програма „Добро управление”. Максимален размер на помощта за отделен проект е до 200 000 лв. Това стана ясно на информационна среща организирана от Областния информационен център в Търговище. Тя се проведе в Регионалната здравна инспекция в града и на нея присъстваха 27 представители на различни държавни служби.

Целта на процедурата BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация” по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в териториалните звена/поделения и териториалните структури на администрацията.

Обученията трябва да са по теми, пряко свързани със специфичната дейност на организацията, която кандидатства, обясниха чрез презентация експертите на ОИЦ – Търговище. Всеки кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение, но те не трябва да включват еднакви обучения за идентични целеви групи.

На срещата бяха дискутирани практически аспекти при изготвяне на формуляра – допустими  дейности, разходи, индикатори за изпълнение и пр.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 05.02.2020 г., по електронен път чрез уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) с използването на квалифициран електронен подпис.

1 коментар

  1. Нали с конкурс ги назначават, което означава , че са компетентни, а сега щели да ги обучават?

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име