Днес, 14-ти април, ОС – Търговище отчете дейността са за 2020 г., както и тази на районните съдилища от съдебния окръг, на общо събрание на съдиите. То беше проведено присъствено за съдиите от окръжния съд и чрез видеоконферентна връзка за районните съдилища. Гости на събитието бяха председателят на Апелативен съд – Варна – съдия Ванухи Аракелян – чрез видеовръзка, председателят на Административен съд – Търговище – съдия Р. Цветкова и окръжният прокурор – Диляна Стоянова – чрез видеовръзка.

Събранието започна с поздрав от Председателя на апелативния съд към всички съдии и служители от района, за постигнатите много добри резултати въпреки извънредните мерки през изминалата година и блокиране работата на съдилищата за период от повече от 2 месеца.

Беше обърнато внимание на това, че всички отложени заради извънредните мерки дела, които са били 47 на брой, са приключени до края на годината и по тях има постановени решения. Въпреки забавянето много голям процент от делата са приключени в срок от три месеца. Не беше пропуснато и това, че в ОС – Търговище съществува много добра работна атмосфера и колегиалност между съдиите и служителите, традиционно постановените съдебни актове са много качествени.

Председателят на Окръжен съд – Търговище – съдия Татяна Даскалова прочете резюме на изготвения доклад, който е публикуван на интернет страницата на съда targovishte-os.justice.bg/bg/4417 и съдържа много статистически данни и анализи.

През 2020 г. в съда са постъпили общо 652 дела, като намалението спрямо 2019 г. е със 7 %. От тях 340 бр. са граждански, 230 наказателни и 82 търговски дела. От всички свършени 650 бр. дела до края на годината, 86% са приключили в срок от 3 месеца, считано от момента на насрочването на делото, до постановяване на крайния съдебен акт. През 2019 г. този процент е бил 91%. Видно е как спирането на процесуалните срокове и разглеждането на делата, се е отразила на бързината на правораздаването. Въпреки това обаче, съдът е положил големи усилия забавянията да бъдат преодолени бързо. През изминалата година отново намалява и численият състав на съда, което води и до увеличение на действителната натовареност на съдиите.

Обобщените данни за работата на районните съдилища също сочат намаляване на постъплението, като то е по отношение на гражданските дела. В трите районни съдилища – Търговище, Попово и Омуртаг, са постъпили общо 4716 дела, като 3049 са граждански и 1667 наказателни. Намалението като цяло е със 16%, а за гражданските дела то е 28%. Наказателните бележат ръст от 5%, в сравнение с 2019 г. Драстичното намаление в броя на делата е най-вече поради намаляване на броя на гражданските дела в РС – Търговище.

Бяха отправени поздравления към съда и от останалите гости на събранието и от председателите на всички районни съдилища. Наред с това, както в анализа на съдия Даскалова, така и в този на Председателя на апелативния съд, беше обърнато внимание и на кадровите проблеми в РС – Омуртаг и на предприетите мерки от ръководството на ОС – Търговище за тяхното решаване, чрез командироване на съдии от другите районни съдилища.

Съдия Даскалова поздрави и служителите от окръжния съд за тяхната всеотдайност и положените усилия, особено в усложнената епидемична обстановка.

Събранието приключи с пожелания за здраве и повече нормалност както в работата на съда, така и в комуникацията с останалите органи на съдебната власт, медиите и обществото през настоящата година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име