Във връзка с предстоящата жътвена кампания в община Търговище  на основание Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, от РСПБЗН – Търговище напомнят, че участниците в жътвената кампания са задължени:

  1. Преди започване на жътвена дейност в площи над 10 0дка да се уведомява писмено съответната РСПБЗН.
  2. По време на жътвата се парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията на чл.16 на Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
  3. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, за което се изготвя и подписва протокол.
  4. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с изискванията на Наредба №РД-07/8 от 2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа.

От РСПБЗН – Търговище призовават участниците в жътвената кампания да спазват изискванията на Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. За  констатирани нарушения на горецитираната наредба ще се търси административно-наказателна отговорност от провинилите се.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име