2689 TGV1102 /III-202,Опака-Гагово/-Опака-/III-202/ Опака
2690 TGV1121 /III-202,Гагово-Попово/-Паламарца-ученически лагер Попово
2691 TGV1123 /III-204,Благоево-Попово/-Ломци-Садина-/III-2002/ Попово
2692 TGV1127 /III-204,Ломци-Попово/-Кардам-/III-204/ Попово
2693 TGV1128 /II-51,Водица-Светлей/-Попово-кв.Сеячи-кв.Невски-/II-51/ Попово
2694 TGV1137 /II-51,Копривец-Попово/-Водица-Цар Асен-Граница общ.(Попово-Две могили)-Могилино-Баниска-/RSE1082/ Попово,Две могили
2695 TGV1138 /TGV1137,Водица-Цар Асен/-Водица-Осиково Попово
2696 TGV1139 /-И-51,Водица-Попово/-Ковачевец Попово
2697 TGV1141 /II-51,Попово-Дралфа/-Глогинка-Граница общ.(Попово-Търговище)-Кошничари-Росина-/II-51/ Попово, Търговище
2698 TGV1164 /I-4,Омуртаг-Търговище/-Стража-Драгановец-Граница общ.(Търговище-Върбица)-Иваново-/I-7/ Търговище, Върбица
2699 TGV1166 /I-4,Търговище-Пробуда/-Васил Левски-Ловец-Острец-/III-5102/ Търговище
2700 TGV1167 /III-5102,Острец-Дългач/-Надарево-Граница общ.(Търговище-Велики Преслав)-Кочово-Хан Крум-/I-7/ Търговище, В.Преслав
2701 TGV1168 /III-5102,п.к.Макариополско-Острец/-летище Буховци Търговище
2702 TGV1169 /II-49,Търговище-Бистра/-Давидово-Ралица Търговище
2703 TGV1170 /II-51,Дралфа-Чудомир/-Голямо Соколово-Бистра-/RAZ1086/ Търговище
2704 TGV1171 /I-4,Търговище-п.к.Макариополско/-Алваново-Ловец-Осен-/III-5102/ Търговище
2705 TGV1172 /II-51,Попово-Дралфа/-Голямо ново-/II-51/ Търговище
2706 TGV1173 /TGV2161,Макариополско-Твърдинци/-Буйново-/II-51/-Пресяк Търговище
2707 TGV1175 /II-74,Певец-Търговище/-Баячево Търговище
2708 TGV1176 /II-74,Певец-Търговище/-Руец-Овчарово Търговище
2709 TGV1178 /II-74,Здравец-Дралфа/-Подгорица Търговище
2710 TGV1179 /II-74,Велики Преслав-Певец/-Кралево Търговище
2711 TGV2004 /I-4,п.к.Ястребино-Омуртаг/-Изворово-Граница общ.(Антоново-Омуртаг)-Камбурово-/I-4/ Антоново, Омуртаг
2712 TGV2051 /I-4,п.к.Камбурово-Омуртаг/-Панайот Хитово-Росица Омуртаг
2713 TGV2054 /III-4802,п.к.Горско село -Илийно/-Птичево Омуртаг
2714 TGV2057 /TGV3056,Омуртаг-Горско село/-Змейно Омуртаг
2715 TGV2059 /III-4802,Омуртаг-п.к.Горско село/-Великденче Омуртаг
2716 TGV2060 /TGV1058,Омуртаг-Веренци/-Първан Омуртаг
2717 TGV2063 /TGV1058,Веренци-Веслец/-Висок Омуртаг
2718 TGV2064 /II-48,Омуртаг-Тича/-Станец Омуртаг
2719 TGV2065 /II-48,Омуртаг-Тича/-Зелена морава-/TGV2060/ Омуртаг
2720 TGV2066 /II-48,Омуртаг-Тича/-Граница общ.(Омуртаг-Котел)-Остра могила Омуртаг,Котел
2721 TGV2068 /III-704,Долно Новково-Омуртаг/-Красноселци Омуртаг
2722 TGV2069 /III-704,Долно Новково-Омуртаг/-Горно Козарево Омуртаг
2723 TGV2070 /III-704,п.к.Угледно-Менгишево/-Кестеново Омуртаг
2724 TGV2071 /III-704,Менгишево-Омуртаг/-Долно Новково-Горно Новково Омуртаг
2725 TGV2072 /III-704,Менгишево-Долно Новково/-Рътлина Омуртаг
2726 TGV2075 /TGV1073,Врани кон-Обител/-Церовище-Долна Рътлина-/III-704/ Омуртаг
2727 TGV2077 /III-704,Долно Новково-Омуртаг/-Долно Козарево Омуртаг
2728 TGV2078 /III-409,Омуртаг-Моравка/-Долна Хубавка-/TGV2051/ Омуртаг
2729 TGV2101 /III-202,Горско Абланово-Опака/-Крепча-Голямо Градище-Граница общ.(Опака-Попово)-Цар Асен-/TGV1137/ Опака,Полово
2730 TGV2120 /III-202,Опака-Попово/-Гагово-Паламарца-/TGV1121/ Попово
2731 TGV2122 /III-2002,Садина-Зараево/-Козица-/III-204/ Попово
2732 TGV2124 /III-2002,Захари Стояново-Зараево/-Садина-Граница общ.(Попово-Опака)-Люблен-Гърчиново-/TGV1100/ Попово,Опака
2733 TGV2125 /III-204,Благоево-Попово/-Ломци-Еленово-Граница общ.(Попово-Търговище)-Маково-/RAZ1089/ Попово,Търговище
2734 TGV2129 /III-204,Попово-Славяново/-Медовина-Посабина-/TGV2130/ Попово
2735 TGV2130 /III-204,Попово-Славяново/-Посабина-/II-51/ Попово
2736 TGV2133 /TGV3132,Славяново-Бракница/-Горица-Манастирица-Граница общ.(Попово-Стражица)-/VTR2283/ Попово, Стражица
2737 TGV2134 /III-204,Попово-Долец/-Славяново-Баба Тонка-/TGV2135/ Попово
2738 TGV2135 /III-204,Славяново-Долец/-Иванча-Граница общ.(Попово-Антоново) -Пиринци -Семерци-/III-204/ Попово,Антоново
2739 TGV2140 /II-51,п.к.Ковачевец-Попово/-Ковачевец-Граница общ.(Попово-Опака)-/TGV2101/ Попово,Опака
2740 TGV2143 /III-409,Априлово-Светлен/-Звезда Попово
2741 TGV2160 /III-5102,Мировец-Буховци/-Макариополско-Алваново-/I-4/ Търговище
2742 TGV2161 /III-5102,Мировец-Буховци/-Буйново-Твърдинци-/I-2/ Търговище
2743 TGV2162 /TGV1053,Пайдушко-Божурка/-Божурка-Братово-Цветница-/TGV1017/ Търговище
2744 TGV2163 /III-4008,Пролаз-Вардун/-Вардун-Черковна-/TGV1164/ Търговище
2745 TGV2165 /TGV1164,Търновца-Драгановец/-Преселец-Граница общ.(Търговище-Върбица)-Методиево Търговище, Върбица
2746 TGV2174 /III-4009,Горна Кабда-Александрово/-Пресиян-Цветница-/TGV1017/ Търговище
2747 TGV2177 /II-74,Търговище-Здравец/-Момино Търговище
2748 TGV2180 /II-74,Велики Преслав-п.к.Баячево/-Певец Търговище
2749 TGV2181 /II-49,Търговище-Бистра/-Давидово Търговище
2750 TGV2182 /II-49,Търговище-Трапище/-Бистра Търговище
2751 TGV3001 /III-204,Добротица-Антоново/-Язовец Антоново
2752 TGV3002 /TGV2135,Пиринец-Семерци/-Долна Златица Антоново
2753 TGV3003 /TGV2135,Пиринец-Семерци/-Горна Златица Антоново
2754 TGV3005 /I-4,Антоново-Омуртаг/-Ястребино-/III-2042/ Антоново
2755 TGV3006 /I-4,Антоново-Омуртаг/-Къща-музей Шестте ястребинчета -/I-4/ Антонова
2756 TGV3008 /VTR2280,Железарци-Антоново/-Девино Антоново
2757 TGV3009 /I-4,Антоново-п.к.Ястребино/-кв.Еревиш -Антоново-/III-4006/ Антоново
2758 TGV3010 /III-4006,Антоново-Орач/-Антоново-Шишковица Антоново
2759 TGV3012 /I-4,п.к.Ястребино -Омуртаг/-Ястребино, кв.Божици Антоново
2760 TGV3013 /I-4,п.к.Ястребино -Омуртаг/-Поройно-/TGV1014/ Антоново
2761 TGV3016 /III-409,Омуртаг-Конак/-Моравка-Коноп Антоново
2762 TGV3018 /III-408,Старчище-Глоговец/-Стеврек-Черна вода Антоново
2763 TGV3019 /TGV3018,Стеврек-Черна вода/-Равно село-Стройновци Антоново
2764 TGV3020 /III-408,Таймище-Стеврек/-Великовци-Слънчовец Антоново
2765 TGV3021 /III-408,Таймище-Стеврек/-Свирчово Антоново
2766 TGV3022 /III-408,Таймище-Стеврек/-Милино Антоново
2767 TGV3023 /III-4082,Капище-Банковец/-Тиховец-Букак Антоново
2768 TGV3024 /III-408,Илийно-Таймище/-Вельово Антоново
2769 TGV3025 /III-4082,Банковец-Стара речка/-Длъжка поляна-Яребично Антонова
2770 TGV3026 /III-4082,Длъжка поляна-Чешма/-Стара речка-Мечово-Богомолско Антоново
2771 TGV3027 /TGV3026,Стара речка-Мечово/-Крайполе Антоново
2772 TGV3028 /III-4006,Антоново-Орач/-Халваджийско-Дъбравица-/III-4082/ Антоново
2773 TGV3029 /TGV3028,Орач-Халваджийско/ -Милоградец -Висино Антоново
2774 TGV3030 /III-4082,Капище-Банковец/-Свободица-Малка Черковна Антоново
2775 TGV3031 /TGV1011/-Антоново-гробищен парк Антоново
2776 TGV3032 /I-4,Кесарево-Антоново/-Моравица Антоново
2777 TGV3033 /III-2042,Присойна-Любичево/-яз.Ястребино Антоново
2778 TGV3034 /TGV2004,Изворово-Камбурово/ -Изворово -мах.Ромска Антоново
2779 TGV3035 /III-408,Стеврек-Глоговец/-Чеканци Антоново
2780 TGV3052 /I-4,Омуртаг-Пролаз/-Беломорци Омуртаг
2781 TGV3055 /’ II-48,Омуртаг-Тича/-Паничино Омуртаг
2782 TGV3056 /III-4802,Омуртаг-п.к.Птичево/-Горско село Омуртаг
2783 TGV3061 /TGV2054,п.к.Горско село-Птичево/-Железари Омуртаг
2784 TGV3062 /TGV1058,Веренци-Българаново/-Петрино Омуртаг
2785 TGV3074 /III-706,Величка-Ябланово/-Звездица-Врани кон-/TGV1073/ Омуртаг
2786 TGV3076 /TGV1073,Врани кон-Обител/-Обител-Чернокапци Омуртаг
2787 TGV3079 /III-409,Омуртаг-Горна Хубавка/-Бостан Омуртаг
2788 TGV3080 /I-4,Кьосевци-Омуртаг/-Царевци Омуртаг
2789 TGV3082 /TGV2075,Церовище-Долна Рътлина/-Церовище-/TGV1073/ Омуртаг
2790 TGV3083 /II-48,Омуртаг-п.к.Зелена морава/ -м.Кайнака Омуртаг
2791 TGV3084 /II-48,Омуртаг-п.к.Зелена морава/-депо ТБО Омуртаг
2792 TGV3085 /I-4,Омуртаг-Пролаз/-Тъпчилещово Омуртаг
2793 TGV3126 /TGV1123,Ломци-Садина/-Помощица-/TGV1123/ Попово
2794 TGV3131 /III-204,Славяново-Долец/-/III-409/ Попово
2795 TGV3132 /III-204,Попово-Долец/-Славяново-Бракница Попово
2796 TGV3136 /III-204,Славяново-Долец/-Берковски Попово
2797 TGV3142 /II-51,Попово-Дралфа/-Заветно Попово
2798 TGV3144 /III-4009,Долна Кабда-Априлово/-Марчино Попово
2799 TGV3185 /I-4,Пролаз-Търговище/ -м.Кованлъка Търговище
2800 TGV3186 /I-4,Пролаз-Търговище/ -в.з.Драката Търговище
2801 TGV3187 /I-4,Пролаз-Търговище/ -яз.Поляница Търговище
2802 TGV3188 /I-4,Пролаз-Търговище/ -помпена станция Запад 2 Търговище
2803 TGV3190 /1I-74,п.к.Кралево-Търговище/-х.Никола Симов Търговище
2804 TGV3191 /TGV1164,Стража-Черковна/-х.Младост Търговище

3 КОМЕНТАРА

    • Първото е номер поред в в регистъра а второто е номера на пътя в републиканската пътна мрежа.. Номера в регистъра на областта и категорита и номер включва..III-204,Попово-Долец/-Славяново-Бракница..Трета категория-№ 204..Доста неразбираемо са го направили но ..това е

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име