П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 28 юли 2022 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за изпълнението на бюджета на Община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и на останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

2. Промени извършени към 30.06.2022 г. по бюджета на Община Търговище за 2022 г.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

3. Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

4. Поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг.

Приложение

Докл.: д-р Дарин Димитров

5. Прекратяване на съсобственост в град Търговище, чрез продажба на ПИ № 73626.508.406.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

6. Приемане на Списък на предложените за средищни детски градини и училища от община Търговище с цел внасяне на мотивирано предложение в МОН за учебната 2022/2023 г.

Приложение

Докл.: Рая Матева

7. Даване на съгласие за формиране на 4 паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Драгановец, общ. Търговище.

Приложение

Докл.: Рая Матева

8. Отмяна на Решение № 28 по Протокол № 25 от 29.07.2021 г. на Общински съвет Търговище. Определяне на училища, преимуществени ползватели на автобуси и приемане на транспортна схема за движението им за учебната 2022/2023 г.

Приложение

Докл.: Рая Матева

9. Определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Търговище за мандат 2023-2026 г.

Приложения

Докл.: Таня Станкова

10. Утвърждаване на разходи за командировки в страната на кмета на община Търговище и на председателя на Общински съвет Търговище за II-то тримесечие на 2022 г.

Докл.: Валентин Велчев

11. Отчет за дейността на Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище за първото шестмесечие на 2022 г.

Приложение

Докл.: Мая Павлова

Заседания на постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика – 25.07.2022 г. – 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура – 25.07.2022 г. – 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство – 25.07.2022 г. – 14.00 ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика – 25.07.2022 г. – 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси – 25.07.2022 г. – 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”

Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емине Якубова/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име