П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 17 октомври 2023 г. /вторник/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на територията на община Търговище. 

Докл.: Валентин Велчев

2. Провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

3. Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2021-2028 г. 

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

4. Определяне на съдебни заседатели към Районен съд-Търговище за мандат 2024-2027 г. 

Приложения

Докл.: Таня Станкова

5. Одобряване на списъка с кандидати и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми.

Докл.: Мая Павлова 

Заседания на постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика                       – 16.10.2023 г. – 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство                            – 16.10.2023 г. – 13.15 ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика                                               – 16.10.2023 г. – 13.30 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси     – 16.10.2023 г. – 13.30 ч.-зала  „Хр. Самсаров”


Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емине Якубова/    

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име