С указ № 1657 на Президиума на Великото народно събрание по доклад на Министъра на народната отбрана под № 85 от 27 ноември 1948 година се създава Народно военно артилерийско училище в София и Сливница (част от учебния му артилерийски полк). Училището се формира на базата на Артилерийската школа, учебния противовъздушен дивизион, юнкерския артилерийски дивизион от Народното артилерийско училище “Васил Левски” и артилерийските поделения от Народната школа за запасни офицери “Христо Ботев”. Указът определя, че новите структури влизат в сила от 1.12.1948 г.

Посещение на Георги Димитров в Народното военно артилерийско училище.

За патрон на училището в началото на годината е определен Георги Димитров и то започва да се нарича Народно военно артилерийско училище „Георги Димитров”. Военна делегация под председателството на генерал Иван Михайлов не много лесно получава съгласието лично на Димитров училището да носи неговото име.

Полковник Иван Христов Цонев пръв началник на училището 1948 – 1949 г

От 1951 г. училището се дислоцира в гр. Шумен, като през 1954 г., се формира първия тригодишен курс за обучение на артилеристи – команден профил. Следващата година е разформирована артилерийската офицерска школа в гр. Самоков и обучението преминава изцяло в Шумен. По този начин в средата на петдесетте години на XX век училището се превръща в единен център за подготовка на офицерски кадри за земната и зенитната артилерия в Българската армия. През 1959 г. се разработват първите учебни планове в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и се преминава към петгодишен курс на обучение, осигуряващ висше образование по гражданска и полувисше по военна специалност. Училището получава статут на Висше народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) „Г. Димитров“. В зависимост от военния профил на курсантите обучението се извършва по три граждански специалности. Профилите „Земна артилерия” и „Артилерийско въоръжение” получават гражданска квалификация „технолог по машиностроене”, зенитният профил – „инженер по радиоелектроника”, а профилът „Артилерийско инструментално разузнаване” – „инженер по геодезия, картография и фотограметрия”. Създават се нови катедри, свързани с инженерно-техническата подготовка на обучаемите. Появяват се първите кандидати на науките и първите хабилитирани преподаватели. С навлизането на ракетното въоръжение в армията през 1962 г. Министерството на отбраната поставя пред Артилерийското училище задачата да подготвя офицери за мобилните ракетни комплекси „земя-земя“ с оперативно-тактическо и тактическо предназначение, за зенитноракетните комплекси „земя-въздух“, а също така и за войските за радио-разузнаване и наблюдение и осигуряване полетите на авиацията. Командването на училището извършва реорганизация и се формират нови катедри, които водят военноспециалната подготовка на курсантите. През седемдесетте години се поставя началото на автоматизацията на управлението на войските със създаването на първия електронноизчислителен център. За осигуряване на високо квалифицирани специалисти автоматизатори през 1972 г. се формира катедра „Автоматика и кибернетика”. През седемдесетте години се поставя началото на автоматизацията на управлението на войските със създаването на първия електронноизчислителен център. За неговото функциониране са необходими висококвалифицирани специалисти по изчислителна техника и през 1972 г. се формира катедра „Автоматика и кибернетика”.

Постепенно училището се превръща в единен учебен комплекс за подготовка, преподготовка и квалификация на офицерски кадри с висше инженерно-техническо образование и сержантски състав за артилерията, ракетните съединения, противовъздушна отбрана и радиотехнически войски. Тайните на високото професионално майсторство са в ръцете на мощен научен потенциал, който превръща училището в реномирано висше учебно заведение.

С Указ на президента на Република България от 1991 г. ВНВАУ „ Г. Димитров” се преименува във Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана (ВВУАПВО) „Панайот Волов“.

Още първата година след създаването на Националната агенция за оценяване и акредитация, през 1997 г. се акредитира гражданската специалност „Комуникационна техника и технологии“ – първата в сферата на висшето военно образование. След по-малко от година Акредитационният съвет на Агенцията поставя висока институционална оценка на училището и ВВУАПВО „Панайот Во-лов” става първото акредитирано висше военно училище и второто измежду техническите висши училища в Република България. Акредитирани са специалности от професионални направления „Военно дело”; „Машинно инженерство“ – „Машиностроителна техника и технологии”; „Комуникационна и компютърна техника“ – „Компютърни системи и технологии”.

След структурни промени във военнообразователната система през септември 2002 г. Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ се трансформира във Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни информационни системи“ (А, ПВО и КИС) на Националния военен университет „Васил Левски“, като запазва местонахождението си в град Шумен.

През 2006 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ е създадена нова специалност – „Административна и информационна сигурност“ в професионално направление „Национална сигурност“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а през 2008 г. е сформирана катедра „Информационна сигурност“, с което се полага и началото на обучение по магистърски и докторски програми по тази специалност.

В средата на 2007 г. приключва изграждането на Център за езиково, компютърно обучение и информационни технологии като структура на НВУ „Васил Левски“, който се намира на територията на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ и подпомага чуждоезиковото обучение на курсантите и студентите. По-късно Центърът за езиково, компютърно обучение и информационни технологии е преименуван в Департамент „Чуждоезиково обучение“.

През 2009 г. е реновирана спортната база на Факултета и е създаден уникален Спортен център, отговарящ на съвременните изисквания за спортуване на курсанти, специализанти и студенти.

В резултат на изградените традиции в научноизследователската дейност и натрупания от академичния състав професионален опит, през 2010 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава право на Факултета за обучение в образователна и научна степен „доктор“ по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, „Комуникационни мрежи и системи”, „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката” и „Радиолокация и радионавигация”.

От учебната 2014/2015 година започва прием на курсанти и студенти по нова инженерна специалност – „Компютърни технологии за проектиране“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име