От 01.09.2021 г. в МВР е въведена нова услуга  – ускорена, за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, със срок на изпълнение до 3 работни дни. Заявленията за това се подават единствено в звеното „Пътна полиция“ при  СДВР или съответната ОДМВР. Дължимата такса за ускорена услуга е 75 лева за лица на възраст от 18 год. до 58 год., и 33 лева –  за лица от 58 год. до 70 години. Остава в сила и бързата услуга за издаване на СУМПС със срок за изпълнение до 10 дни.

Друго облекчение за гражданите е, че от началото на месец септември  започна и прием на заявления за подмяна на свидетелства за управление на моторно превозни средства (СУМПС) в сектор „Български документи за самоличност“. Заявления  се приемат в звеното при изтекъл или изтичащ срок на валидност на СУМПС, промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия, транслитерация или постоянен адрес, също и при издаване на дубликат на СУМПС /повреждане, унищожаване, изгубване, кражба/.  От ръководството му в Търговище обръщат внимание на водачите на МПС, че в сектор „Български документи за самоличност“ се приемат заявления  само за обикновени услуги. Заявления за издаване на СУМПС за бърза и ускорена услуга се подават в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Търговище.

Водачите, които ще се възползват от възможността да подават заявление за издаване на  СУМПС в звеното „БДС“ при ОДМВР,  трябва да  направят предварителна справка за наличие на неплатени глоби, за невръчени наказателни постановления  и електронни фишове  по Закона за движение п пътищата в сектор „Пътна полиция“ или чрез портала за електронни административни услуги на МВР. Необходимо е  те да знаят, че свидетелство за управление на МПС не се издава при несъответствие в данните или при неплатени глоби.

При подаване на заявление за издаване на СУМПС  гражданинът може да посочи в заявлението място на получаване на готовия български личен документ (свидетелство за управление на МПС) – в районно управление, в звеното „Български документи за самоличност” или в звеното „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния си адрес.

Добре е гражданите да знаят, че:

– Свидетелство за управление на МПС се издава след придобиване на правоспособност по Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Издаването и подмяната на документа се извършва на основание на заявление по образец, подадено лично в звената „Пътна полиция” на СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта, временна карта за самоличност или паспорт. Заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от ЗБЛД. При подаване на заявлението лицето може да посочи, че желае да получи готовото свидетелство за управление на МПС в РУ, звеното „Български документи за самоличност” или звеното „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния си адрес;


– Заявленията за подмяна с българско свидетелство за управление на МПС, както и за замяна на чуждестранно свидетелство за управление на МПС, се подават в звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес.
Това се извършва с обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението.


– На чужденците с разрешено пребиваване в Република България и с придобита правоспособност съгласно ЗДвП се издава свидетелство за управление на МПС по реда на Глава четвърта „Условия и ред за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство” въз основа на подадено заявление по образец.

**********От стартиране на услугата ускорено издаване на МПС до момента в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Търговище са приети 60 заявления от граждани, желаещи да се възползват от нея.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име