Днес съдия Татяна Даскалова изнесе лекция във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ на тема „За правата и правоспособността. Непозволено увреждане. Обезщетение за вреди.“ Изявата е в изпълнение на Програмата „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

Всички ученици станаха на крака при влизането на магистрата в класната стая. Това развълнува съдия Даскалова, която сподели чувствата си и каза, че това е ритуал и в съдебна зала, който се спазва и така се посреща „уважаемия съд“.

В самото начало на лекцията съдията се спря на разликите между физическо и юридическо лице. Отбеляза интересния факт за подрастващите, че нероденото дете също е носител на права от гледна точка на наследственото право. Интерес предизвика разграничението на малолетни, непълнолетни и пълнолетни лица, като носители на права и задължения, както и това, че родителите/настойниците на детето носят отговорност за постъпките на децата си до навършване на 18 г. възраст.

По-нататък се спря на непозволеното увреждане, като един от източниците на задължения. Обясни, че то е регламентирано в Закона за задълженията и договорите и поясни законовия текст: Щом си причинил вреди, значи си виновен, и уточни, че при неизбежната отбрана няма непозволено увреждане. Посочи отделните  елементи на деликта, за да съставлява престъпление.

Лицата, които носят отговорност за вредите, са всички, които са навършили 18 г. възраст и са дееспособни. В тази връзка съдията даде примери за недееспособни лица – такива, страдащи от душевни заболявания. За тях важи поставянето под пълно или ограничено запрещение от Окръжния съд и отговорност за техните постъпки носят настойниците им. Това предизвика интерес от страна на учениците. На въпросите за отговорността на юридическите лица, носят ли те такава и доколко, съдия Даскалова обясни същността на т. нар. безвиновна отговорност и солидарна отговорност.

В края на теоретичната част се спря на въпроса какви вреди се обезщетяват. Тук разграничи имуществените от неимуществените, като даде конкретни примери от практиката си, по-интересни от които за учениците бяха тези за пътнотранспортните произшествия.

На финала на учебния час показани бяха съдебни решения по дела, както и как изглежда дело, подвързано в папки, с всички книжа в него.

И след звънеца въпросите продължиха – Кой изплаща обезщетенията? Кога се включва Гаранционния фонд?…

Часът завърши в сърдечна атмосфера с покана от страна на Председателя на Окръжен съд – Търговище за посещение на учениците в съдебната палата през април в „Дни на отворените врати“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име