І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Степен на образование: средно образование.

 

  1. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Работи по осигуряване на обществения ред, предотвратява и оказва съдействие при разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия;

Взаимодейства със съседните наряди, другите специализирани държавни и обществени органи, ангажирани с противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;

Съдейства на местната държавна власт по изпълнение на задачи, произтичащи от решения и указания на държавните органи;

Работи по привеждане в изпълнение на решения на правоохранителните органи;

Участва и оказва съдействие при ликвидирането на крупни аварии и стихийни бедствия;

……………………………………………………………………………………………

 

III. КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА:

След публикуване на Обявлението за конкурса в специализирана страница в интернет или портал за търсене на работа (Jobs.bg; Zaplata.bg), както и на страницата на МВР в интернет (http://mvr.bg/dhr/конкурси-main/обявени-конкурси/на-длъжности-за-държавни-служители-по-чл-142-ал-1-т-1-от-змвр), започва да тече срока за подаване на документи.

Кандидатите могат да получат комплекта с документи от звено „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа до 17:00 часа.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите ще бъдат подавани лично на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа до 17:00 часа в „Човешки ресурси“ на сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Търговище.

 

За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват анкетна карта и представят следните документи:

  1. лична карта; (при подаването на документи личната карта се представя за сверяване)
  2. нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование)
  3. декларация, че кандидатът:

а) има само българско гражданство;

б) не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

в) не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

 

Не се приемат документи, подадени след определения срок.

 

В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.

 

Етапи на конкурса

 

Конкурсът за назначаване на държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:

  1. изследване на физическата годност (Академия на МВР – София)
  2. психологично изследване (“Лаборатория – Варна” при Институт по психология – МВР)
  3. заключително интервю (ОДМВР – Търговище)

Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализирани методики.

Всеки етап приключва с обявяване на резултатите от него.

След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап.

 

Телефон за справки и допълнителна информация: 0601/60363 и 0601/60374

 

P.S. След допълнителен анализ, през месец юли ще бъде взето решение относно назначаване на кандидатите, класирани като резерви в проведения конкурс.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име