Приключи регионалната информационна кампания в регион Търговище по Проект: BG16M1OP002-3.019-0012-C01 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в Търговище“

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ: № Д-34-98/04.08.2020 г. с наименование: BG16M1OP002-3.019-0012-C01 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в Търговище“ по процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ от Оперативна програмата „Околна среда“ 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Коалиция Природа България“ – клон Търговище за разработване на регионална информационна кампания на тема: „Натура 2000 и ползите за местното население от мрежата“. На базата на широк кръг заинтересовани страни и проведени – кръгла маса и изложение на мед и пчелни продукти на 12 март 2021 г. в Дом на културата, гр. Попово, с над 120 заинтересованите страни от регион Търговище и на основата на обхванатите защитени територии, проведени през месец март 2021 г., е изпълнена дейност: „Организация на регионална информационна кампания в регион Търговище“.
Събитията бяха насочени към представителите на туристическия бранш и предоставящите свързани услуги и продукти – земеделци, животновъди, пчелари и др., както и представители на местната власт и административни структури, имащи отношение към управлението на защитените територии и зони. Чрез тях беше достигната целта на проекта, бяха осъзнати ползите от мрежата Натура 2000 за местните общности в региона на Търговище, в резултат от което те ще започнат да допринасят за опазването на видовете и местообитанията, предмет на опазване в зоните в региона. В рамките на събитията, също така бяха представени и добри практики и опит от други региони/ държави.
Сдружение „Коалиция Природа България“ – клон Търговище благодари на всички отзовали се заинтересовани страни за подкрепата и участието в проведените събития.

––––––––––––www.eufunds.bg –––––––––––––––
Проект: BG16M1OP002-3.019-0012-C01 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в Търговище“ с договор № Д-34-98/04.08.2020 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име