Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Анастас Иванов Моллов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Търговище, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Моллов е поощрен по предложение от Драгомир Сяров – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Търговище. Посочено е, че през 39 годишната си работа като прокурор, г-н Моллов е показал безспорен професионализъм, много добра теоретична подготовка и богат практически опит. Той е назначен в Окръжна прокуратура – Ямбол на длъжност младши прокурор на 10.03.1980 г., бил е прокурор, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище и административен ръководител на прокуратурата от 01.07.1992 г., като от 16.12.2009 г. и понастоящем е зам.административен ръководител- заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Отчетено е, че през цялата си дългогодишна дейност като прокурор Анастас Моллов е бил образец на професионализъм, етично отношение към колегите и гражданите.

Анастас Иванов Моллов е освободена, поради навършване на 65 годишна възраст, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Търговище, както и от длъжността „прокурор“.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име