Министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди промени в графика за използване на водите от язовирите „Тича“, „Тополница“ и „Домлян“ през месец май. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

За яз. „Тича“, във връзка с продължаващата тенденция за намаляващ приток спрямо разхода, който се реализира от язовира МОСВ предписа спешни действия за осигуряване на вода от алтернативни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване с цел акумулиране на обеми в язовира. На ползвателите „ВиК-Шумен“, „ВиК-Търговище“ и „Напоителни системи“ ЕАД са поставени допълнителни условия, свързани с необходимостта от провеждане на процедури за издаване на разрешителни за водовземане от алтернативните източници, като е поставен срок от 3 месеца. „ВиК-Шумен“ трябва да направят проверка на техническото състояние на водовземните съоръжения; режимни наблюдения за изменението на дебита на каптираните извори; опитно-филтрационни изследвания на тръбни и шахтови кладенци, с цел установяване на експлоатационните характеристики на водовземните съоръжения и технически възможните им дебити и  вземане на водни проби за определяне на качеството на подземните води. Във връзка с получен сигнал от Асоциация „ВиК – Шумен“ ООД, свързан с влошаване качеството на водите в яз. „Тича“, по показател „мътност“, е необходимо операторът да предложи техническо решение за утаяване. Във връзка с получения сигнал за влошаване качеството на водите в яз. „Тича“ по показател „мътност“, на „Напоителни системи“ ЕАД е указано да предприеме спешни действия за обследване на таблените затвори на водовземната кула за напояване (при необходимост извършване на ремонтно-възстановителни работи), с което да направи възможно водовземане от по-ниско ниво на язовира.

 

Вследствие на получени множество сигнали за загуби по трасето, включително при извършване на ремонтно-възстановителни дейности, операторите трябва да положат необходимите усилия за максимално ограничаване на загубите, с цел икономия на вода и акумулиране на водни обеми в яз. „Тича“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име