Снимка: Местен вестник

На 24 януари в заседателната зала на Общински съвет – Попово се проведе първото за 2024 година редовно месечно заседание на Общински съвет – Попово. То бе водено от председателя – Георги Георгиев, в присъствието на кмета на община Попово – д-р Людмил Веселинов, зам.-кметовете на общината – инж. Милена Божанова и Трифон Трифонов, и експерти от Общинска администрация – Попово, информират от „Местен вестник“

Двадесет и един общински съветници работиха по дневния ред от 15 точки, като по първата от тях, касаеща промяна в структурата и числеността на Общинска администрация – гр. Попово, дейности и мероприятия към нея, възникнаха продължителни дискусии и бяха отправени запитвания по темата. След дадените отговори по тях от страна на кмета на община Попово – д-р Людмил Веселинов, предложението по точката бе подложено на гласуване и със 17 гласа „За“, 2 – „Против“ и 2 „Въздържали се“ бе прието и одобрено.

На януарската сесия общинските съветници единодушно дадоха съгласието си за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от Междуобластната транспортна схема, квота на община Попово“. С взетото от тях решение определиха да бъде проведена процедура за възлагане на превози по автобусни линии, съгласно приложени утвърдени маршрутни разписания, част от Междуобластната транспортна схема, от квотата на Община Попово по линията Разград-Попово, по реда на Закона за обществените поръчки.

В хода на заседанието с пълно мнозинство бяха приети Проект на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование), както и Общински годишен план за младежта – 2024 г. и Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, през 2024 г. Общински съвет – Попово гласува и единодушно избра своите трима представители в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.

Това са Драгомир Петров, Деан Русев и Денис Юлиянов, който също така бе определен да представлява Общински съвет – Попово и в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. По следващата точка от дневния ред бе гласуван избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет“ на Кметство село Еленово. С пълно мнозинство общинските съветници решиха да подкрепят направеното по докладната към точката предложение това да бъде Красимир Иванов Кьосев.

Той ще заема поста до назначаването от президента на Република България на редовни кметски избори в населеното място и провеждането им. На януарската си сесия Общински съвет – Попово взе единодушно решение да одобри извършените разходи за командировки на кмета на общината за периода 01.10.2023 г. – 31.12.2023 г.

В края на заседанието бе гласувана и определена промяна в числеността и състава на Доброволно формирование „Антола“ от 20 на 25 души.

Местен вестник

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име