Във връзка с предстоящата жътвена кампания от РСПБЗН-Търговище напомнят на участниците в нея, че на основание Наредба N 121з – 968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи са задължени:

  • Преди започване на жътвена дейност в площи над 100 декара да бъде писмено уведомена за това съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.
  • По време на жътвата е необходимо да се парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията на чл. 16 от горепосочената наредба.
  • Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, са длъжни да определят лице за провеждане на инструктажи за пожаробезопасна работа с хора, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на засетите с посеви площи, като за целта се изготвя и подписва протокол.
  • Юридическите и физически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, трябва да поставят на видни места край засетите с житни култури площи обозначения, регламентиращи забрана за тютюнопушене и за палене на открит огън в съответствие с изискванията на Наредба N РД-07/8 от 2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа.

От ръководството на РСПБЗН-Търговище призовават участниците в тазгодишната жътвена кампания да спазват стриктно изискванията на цитираната по-горе Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи в общината, и предупреждава, че при констатиране на нарушения от извършилите ги ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име