Днес, 28.02.2019 г., в пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе редовно заседание на Асоциацията по ВиК, на обособена територия, обслужвана от ВиК -Търговище ООД . На заседанието присъстваха представители на общините Търговище, Омуртаг, Опака и Антоново и директорът на ВиК – Търговище – инж. Явор Миланов.

Членовете на Асоциацията единодушно приеха годишния отчет за дейността на структурата за 2019 г. и отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2019 г.

По време на Общото заседанието се прие и бюджета на Асоциацията по ВиК – Търговище за 2020 г., като бе определено размерът на вноската на държавата по бюджета й да бъде в размер на 20 хил. лв. Oбщините ще допълнят размера му, както следва: Търговище – 17,605 лв. , Попово –  8,845 лв. , Омуртаг – 6,720 лв. , Опака – 2,045 лв. , Антоново – 1,925 лв.

Във връзка с присъединяването на общините Попово и Опака към Асоциацията по  ВиК бе съгласуван актуализиран план за опазване на околната среда, план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

По последната точка „Разни“ бяха обсъдени проблеми с водоснабдяването и режима на водата в отделните общини. Коментирана бе и ситуацията с община Попово и съдебните дела, които води за излизане от ВиК Асоциацията, което създава реална опасност от възможността за усвояването на европейски средства за подмяна на ВиК инфраструктурата на територията на петте общини.Председателят и инж. Явор Миланов информираха, че въпреки делата, които води община Попово през миналата година са били инвестирани над 500 хил.лв. на територията на общината. Членовете на ВиК Асоциацията изразиха становище, че е наложително да се усвоят тези пари за подмяна на инфраструктурата, за да бъде решен проблема със режима на водата по населени места, да се намалят загубите на вода и доставяне на по-качествено  водоснабдяване до всеки един потребител на територията на областта.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име