Съдия Бонка Янкова изнесе лекция на тема „Вещи лица и съдебна експертиза. Ролята на съдебния заседател.“ във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ в последния час за Образователната програма  „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Магистратът разясни на учениците кога се налага назначаване на съдебна експертиза, в кои случаи е задължителна и в кои е по преценка на съдията, за видовете експертизи според предмета и според броя на вещите лица. Съдът назначава експертиза, когато за изясняване на делото има необходимост от специални знания извън пределите на правото, но не е длъжен да я приеме.

Вещото лице не казва кой е виновен, това се преценява от съдията. Статутът на ВЛ е уреден в Закона за съдебната власт и специална Наредба, а текст в НК криминализира даването на неверни сведения в експертиза.

Съдия Янкова говори и за съдебните заседатели и ролята им в съдебния процес. Тя направи интересен исторически преглед на института на съдебния заседател, възникването му още след Освобождението и изискванията, на които трябва да отговаря. Те са равноправни членове на съдебния състав, избрани са на случаен принцип, както съдията, което гарантира независимостта и безпристрастността на съдебната власт.

Както се предвиждат резервни съдии, така се предвиждат и резервни съдебни заседатели, и така се спазва принципа на непосредственост. Разказа случаи от практиката си и сподели, че съдебните заседатели винаги са й били в помощ.

В края на часа учениците получиха удостоверения за участие в Образователната програма за учебната 2021/2022 година, подписани от председателя на Окръжен съд и подпечатани с печата на институцията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име