Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри с награда съдия  Анна Димитрова – съдия в Районен съд – Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за наградата е направено от Татяна Даскалова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище и е по повод  пенсионирането на съдия Димитрова. Посочени са дългогодишния ѝ съдийски стаж, богат професионален опит, отличната ѝ организация при администрирането на делата и по отношение спазването на процесуалните срокове, както и високите й стандарти в професионалната етика и морала в чисто човешки план.

Съдия Димитрова има 27 години юридически стаж, като 26 от тях са в органите на съдебната власт. Започнала е работа в съда през 1999 г. първо като съдия по вписванията и след това като районен съдия. В периода от м. октомври 2004 до м. ноември 2014 г. е била и заместник-председател на съда. Профилирана е в областта на наказателното право.

Отличието на съдия Димитрова беше връчено от съдия Даскалова и от Тодор Димитров – административен ръководител – председател на Районен съд – Търговище. На тържествената церемония в присъствието на всички съдии и съдебни служители от окръжния и районния съд в града, както и на прокурорите от районната прокуратура беше прочетена „осъдителна присъда“, с която общото събрание на съдиите от РСТ я осъжда на заслужена почивка, дълги години спокойствие и доживотно щастие поради свършената работа в условията на почтеност и всеотдаен труд. Трогната, съдия Димитрова сподели вълнението си и че всички те са нейното второ семейство.

Колегията освободи Анна Димитрова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Търговище, считано от 19 май 2024 година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име