На свое заседание от 20 декември Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за обявяване на конкурс за първоначално заемане на длъжността „съдия“ в Районен съд – Омуртаг. За общо 42 места в районните съдилища в страната е обявена такава процедура.

Условията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, а срокът за подаване на документи започва да тече от деня на обнародване на Решението на СК на ВСС в „Държавен вестник“.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с публикацията на ВСС на следния линк: http://www.vss.justice.bg/page/view/109052

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име