Съдия Бонка Янкова изнесе лекция във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ на тема „Детското насилие, агресията в училище. Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви.“ Изявата е в изпълнение на Програмата „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

„Спрях се на тази тема, уважаеми ученици, защото e важно да бъдете информирани по въпросите за наказателната отговорност на непълнолетните, тъй като сте на възраст над 14 години и най-малкото, за да знаете към кого да се обърнете и формите, по които могат да се решат проблемите.“ – започна изложението си съдия Бонка Янкова. Тя запозна учениците с проучване на УНИЦЕФ, извършено в периода 2019 г. – 2021 г., според което всяко шесто дете в училище е подложено на физическо насилие от връстници, а на психическо са подложени 35 % от децата. Тези цифри говорят за сериозността на проблематиката.

Освен с УНИЦЕФ магистратът посочи организации на национално ниво, занимаващи се с детското насилие, търсещи методи и начини за предотвратяването му. Обърна специално внимание на ролята на загрижения родител при възникване на ситуация, както и на педагогическия съветник и психолога в училище.

Съдия Янкова запозна учениците с възпитателните мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – от най-леките (предупреждение и задължение за извинение) до настаняване във ВУИ. И тук се породиха въпроси: Каква е разликата между възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат? Защо тези институции са все в малки и отдалечени места? Има ли гаранция, която може да се плати, както при пълнолетните, и да не се влезе във ВУИ / СПИ? С какво се занимават инспекторите в Детска педагогическа стая? Можете ли да ни дадете пример за престъпление, извършено поради увлечение или лекомислие?

Интерес в младежите предизвика случаят от практиката на съдията, при който от размяна на реплики в социалните мрежи се е стигнало да отвличане, причиняване на телесни повреди, наказания „Лишаване от свобода, включително и  затвор.

Така приключи срещата относно детската агресия. Тя цели  ранна превенция сред подрастващите,  възпитаване на правна култура и ценностно отношение към действащото законодателство.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име