На свое заседание Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище съгласува държавния план-прием (ДПП) за следващата учебна година.

Държавния план- прием определя броя на паралелките по училища, броя на местата, на които се приемат ученици в VIII клас в паралелките за професионална и профилирана подготовка и профилите и специалностите по професии и по паралелки по форма на обучение- дневна, вечерна, дуална и задочна форма на обучение.

Заседанието, което се проведе в онлайн среда, бе ръководено от областния управител на област Търговище и председател на Kомисията г-н Станимир Парашкевов. Участваха представители на областната и общински администрации, на РУО-Търговище, дирекциите „Бюро по труда“, РДСП, „Земеделие“, КНСБ– Търговище, Търговско промишлената палата, НСО, регионалната служба по заетостта.

Г-жа Елка Станчева представи

реализирания прием в училищата през настоящата учебна година и предложението на РУО за Държавния план прием и допълнителния план прием за учебната 2022/ 2023г. В него са заложени общо 39 паралелки за прием на ученици в VIII клас, при 36 за миналата учебна година.

Предложението е съобразено със състоянието на училищната мрежа в областта, с обобщените резултати от анкетното проучване на областната администрация, съвместно с бюра по труда и агенция по заетостта, броя на завършващите седмокласници, анализа на план- приема за предходните три години, интереса на учениците и родителите, постъпилите заявки за обучение по специалности от професии от работодателите и др.

През идващата учебна година най- търсени ще са професиите, свързани с конфекционното производство, транспорт, хранително- вкусовата промишленост и други индустриални производства.

Увеличава се и приема на ученици за учебната 2022-2023 в посока на STEM профили и професии, както и повишаване дела на приетите в VIII клас ученици в професионални гимназии и в паралелки с професионална подготовка- това е заложено в целите при реализиране на държавния план- прием. В него е предложено изучаване на една нова професия –Мехатроника в професионалната гимназия в гр. Омуртаг.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име