Днес, 05.08.2021 г., областният управител на област Търговище Станимир Парашкевов проведе работна среща с представители на институции за набелязване на мерки и конкретни действия за превенция от възникването на пожари. Участие в нея взеха представители на петте общини в обхвата на област Търговище, ръководителите на държавните горски стопанства в региона, ОД МВР, РД ПБЗН, ЦСМП и др.

Поради трайно високите температури, засушаването и изсъхналата тревна растителност се наблюдава повишена опасност от възникване на пожари, заяви пред присъстващите г-н Парашкевов. По този повод бяха коментирани възможностите за предотвратяване възникването на пожарна опасност в региона.

На срещата се акцентира върху своевременното получаване на информация при възникване на пожар, навременното създаване на мерки с ръководната роля на РД ПБЗН, също така бе решено да се проведе инструктаж пред всички участващи в гасенето на пожари, в това число и членове на доброволни формирования. Своевременно общинските кметове, кметовете на населени места и кметските наместници да запознаят населението с правилата при запалване на сухи треви и храсти в дворове, горски и полски масиви. Нормативната уредба следва да бъде сведена до знанието и на всички земеделски стопани в региона. Засилен ще бъде контролът върху арендатори и пастири, за да се избегнат потенциални инциденти. Г-н Парашкевов заяви, че при неспазване на законовите ограничения за палене на открит огън в пожароопасния сезон, следва да се предприемат съответните административни мерки и наказания, за да не се стигне до мащабни материални щети и най-вече загуба на човешки живот.

В тази връзка областният управител разпореди в срок от 24 часа общините да предоставят информация за наличната техника, с която всяка от тях би могла да окаже съдействие при необходимост и възникване на бедствие, както и отговорните за техниката служители.

За постигане на набелязаните цели всички институции следва да предприемат действия, според своите компетенции, за превенция, контрол и ограничаване на възможностите за възникване на пожарна опасност на територията на областта.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име