През последните години престъпността в област Търговище се характеризира с минимална динамика на количествените и качествените си параметри.  И през 2019 г. криминогенната обстановка е в устойчиви граници. Регистрираните престъпления по криминална линия са почти 87 %, а по икономичeска – 13% от всички регистрирани престъпления.

Запазена е и структурата на т. нар конвенционална престъпност, като с най-голям дял са престъпленията против собствеността  – 41.18 %, следвани от общоопасните – 39.78 %, а с най-малък дял са тези против личността – 7.00 %.

 Противодействие на конвенционалната престъпност

 За отчетния период на 2019 г. в ОДМВР-Търговище общо по криминална и икономическа линия са регистрирани 1223 престъпления  срещу 1380 – за 2018 г., което е намаление с 11,37%. Разкритите престъпления от регистрираните през годината  са 826 бр., а през 2018 г. са били 945 бр. Разкриваемостта е 67,54 %, докато през 2018 г. е била 68,48 %.

Коефициентът на престъпност, отразяващ броя на регистрираните престъпления на 100 хил. души, е намален на 1095,91 от 1235,70 през 2018 г.

Що се отнася до териториалното разпределение на регистрираната конвенционална престъпност, то районът, обслужван от РУ – Търговище, традиционно е с най-висока наситеност със закононарушения (приблизително половината от всички извършени престъпления в областта), следван от РУ – Омуртаг и РУ – Попово. Отчита се намаление броя на извършените престъпления с 16.45% на територията на РУ-Търговище, с 14.44 % – за РУ-Попово, и с 5.78%  – за РУ-Омуртаг.

През годината по криминална линия са регистрирани  1757 бр.  заявителски материала(срещу 2449 през 2018 г.). От тях за разследване са останали 1069(1232– през 2018 г.), което се явява намаление с 13.23 %.

Основен дял от общия брой криминални престъпления, традиционно се пада на тези срещу собствеността, следвани от общоопасните такива.

 Регистрирани престъпления в ОДМВР-Търговище

Против личността:

Като цяло тези престъпления са с относителен дял 7%, а през 2018 г. е бил 5,69% от всички регистрирани криминални престъпления.

Регистрирани са 75 престъпления, от които са разкрити 54, с процент на разкриваемост 72%. За същия период на миналата година са били  регистрирани  70 престъпления, от които са били разкрити 50, с процент на разкриваемост 71,43%. Отчита се увеличение със 7,14% при броя на тези престъпления през текущия период в сравнение със същия на 2018 г.

Тежките криминални престъпления против личността са единични случаи и имат предимно битов характер. През годината са регистрирани две умишлени убийства, които са разкрити.

Телесни повреди – за периода са регистрирани 38 такива престъпления, от които са разкрити 29. Предходната година са били регистрирани съпоставим брой телесни повреди – 36. По всички останали случаи са установени извършителите и разследването е във фаза досъдебно производство.

 Престъпления против собствеността

 Тези престъпления представляват 41,18 % от общо регистрираните криминални престъпления през 2019 г., а през 2018 г. са били 46,47 %.  За миналата година са регистрирани 441 такива престъпления срещу 572 за предходната година, т. е.  отчита се намаление от 22,90%.

Грабежи –  регистрирано е едно престъпление, което е все още в срок на работа. В сравнение със същия отчетен период за 2018 г. е налице спад от 66,67% на регистрираните грабежи: през 2018 г. е имало 3 регистрирани такива престъпления, 2 от които са били разкрити.

Тенденцията през последните години е за минимален брой грабежи на територията на ОДМВР Търговище, а вече шести отчетен период те не са обуславящи за цялостната криминогенна обстановка.          

Кражби – регистрирани 312 срещу 409 през 2018 г., което в процентно отношение представлява намаление от 23,72 %.

По видове кражбите се подразделят на: джебчийски – регистрирани 2 срещу 6 предходната година, взломни – 31, докато за предходния период били 44/това е намаление с почти 29,55 %,/ домови – регистрирани 82 за 2019 г. срещу 120 за 2018 г., което е намаление с 31,67 %, от магазини – регистрирани са 75 такива кражби, а предходния период са били 55 – намаление от 26,67 %, кражби на вещи и части от МПС– регистрирани 28 през периода срещу 40 за 2018 г., кражби на селскостопанска продукция/домашни животни и птици/ – през периода тези престъпления са 45, а предходната година са били 56.

Измами – регистрирани 44, а предходната година са били 71, което в процентно отношение е намаление от 38,03 %. Налице е изключително многообразие на начините на извършване на това престъпление.

Конкретно при телефонните измами е характерно, че те се отличават с висок процент на латентност. Немалък брой опити, но и довършени престъпления, остават незаявени и съответно – нерегистрирани.

През периода са регистрирани 26 случая, от които 10 опита, и 14 реално осъществени телефонни измами с потърпевши лица и отнети различни суми и ценности (също 26 за 2018 г.). В 10 от случаите са установени куриерите – т.нар. „мулета“. 6 са започнатите досъдебни производства с неизвестен извършител. През 2019 г. основно използваният предлог за извършване на телефонни измами е бил  „Оказване съдействие на МВР при задържане на телефонни измамници“.

Анализът  на пострадалите от телефонни измами сочи, че  жертвите са предимно възрастни жени  над 70-годишна възраст.

Проведените специализирани операции, ръководени от  ГДНП, постигнаха реални успехи в противодействието на този вид престъпления. За второто шестмесечие  на 2019 г. в област Търговище са регистрирани едва 2 телефонни измами.

 Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система

Общо регистрираните престъпления по икономическа линия са 155, а предходната година 148, което представлява увеличение с 4,73 %.

С най-голям и еднакъв относителен дял са документните престъпления и престъпленията в горското стопанство (с относителен дял 24,52%), други (престъпления в отделни стопански отрасли), продажба на акцизни стоки без бандерол (15,48%), престъпления против собствеността (7,10%),престъпления против паричната/кредитната система (4,52%), и против интелектуалната собственост (1,94%).

Разпространение на акцизни стоки

Един от приоритетите за работа по икономическа линия са престъпленията по чл. 234 от НК, свързани с акцизни стоки без бандерол. През годината в обслужваната територия се отчита трайна тенденция при разпространението на ситно нарязан тютюн, готов за употреба, необлепен с акцизен бандерол. Основната причина, обуславяща това, е ниският социален и икономически  статус на част от населението на областта: поради  финансовите затруднения на тези хора търсенето, съответно предлагането на тютюн, необлепен с акцизен бандерол, чувствително превишава това на цигари предвид по-малката себестойност на тютюна.

Регистрираните престъпления по този текст през 2019 г. са 24, а през 2018 година са били 22.

Регистрираните документни престъпления  (чл. 308 – чл. 319 от НК) през годината са 38, и съставляват 24,52 %  от от всички регистрирани икономически престъпления. Отчита се намаление със 7,32 % в сравнение с 2018 г., когато са били  41.

 

Общоопасни престъпления

Те съставляват 39,78% от общорегистрираните криминални престъпления за 2019 г., при 37,94% за 2018 г. Анализът на цифрите показва, че големият брой общоопасни престъпления е резултат от нарасналия брой на тези, свързани с използването на подправени или чужди регистрационни номера  по чл. 345 от Глава единадесета „Общоопасни престъпления“, Раздел ІІ „Престъпления по транспорта и съобщенията“ от НК, и тези  по чл. 340 – 346 (Престъпления по транспорта), които общо се явяват  80 – 85% от всички  престъпления от този вид.

Палежи –  Общо 18 заявителски материала за 2019 г., докато за 2018 г. са били 16, от които 6  престъпления – отчита се ръст с 40 %.

 

Незаконно притежание на оръжие, боеприпаси и взривни вещества

Запазен е броят на регистрираните престъпления по чл. 337-339 от НК  – по 8 броя за двете години. В резултат от проведени през годината издирвателни и процесуално-следствени действия служители от звената на криминална полиция са иззели незаконно притежавани 4 дългоцевни оръжия, 2 пистолета и около 290 незаконно притежавани боеприпаси.

 

Противозаконно отнемане  на МПС

За отчетния период на 2019 г. са регистрирани общо 5 престъпления, които са разкрити. През 2018 г. те са били 7, т. е. налице е спад от 28,57%.

 

        Разкрити престъпления, процент на разкриваемост и установени извършители на престъпления

За отчетния период в ОД МВР – Търговище общо по криминална и икономическа линия от регистрираните 1223 престъпления са разкрити 826 с процент на разкриваемост 67,54 %, а от предходни години са разкрити 92 престъпления.

През 2018 г. са били регистрирани 1380, разкрити 945, а разкриваемостта е била 68,48 %. От предходни периоди са били разкрити 66 престъпления.

Според националната статистика и представените данни в представените  таблици, ОДМВР – Търговище за поредна година е на едно от челните места по процент на разкриваемост.

 

Престъпления, свързани с наркоразпространението

Противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества остава една от приоритетните задачи в дейността на служителите от отдел “Криминална полиция” при ОДМВР – Търговище.

За  2019 г. са регистрирани 46 такива престъпления, което  представлява спад с 33,33 %. Предходния период на 2018 г. са били регистрирани 69 такива престъпления.

 

Разкрити престъпления и противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица

При тежките престъпления, свързани с посегателства над личността, няма регистрирани извършители от категорията. Малък е и делът на извършените от тази категория лица телесни повреди – от общо разкритите 15 престъпления по чл. 129 от НК само от 2 са извършени от малолетни или от непълнолетни.         И през този отчетен период  кражбите се явяват най-лесен и основен начин за набавяне на средства и най-често извършваното от тази категория лица престъпление. От 5 разкрити за периода палежа нито един не е извършен от непълнолетен или малолетен. През 2019 г. са установени 6 извършители на хулигански действия от тази категория, докато за предходната година броят им е 8.

 

         Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността

През отчетния период са извършени 1013 охранителни обследвания и охранителни проверки в различни  обекти на територията на региона. Изпратени са 381 уведомителни писма до ръководителите на предприятия, фирми и кооперации с цел  отстраняване пропуски в охраната, укрепването, ограждането, осветлението и пропускателния режим на управляваните от тях обекти.  С оглед недопускане  извършването на престъпления са съставени 2784 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР и са отдадени 450 полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР.

От разкритите 408 криминални престъпления с неизвестен автор, служителите от охранителния състав самостоятелно са разкрили 179 престъпления. От общо разкритите 752 криминални престъпления 391 са разкрити с участието на служители от охранителния състав.

Съставът, изпълняващ  патрулно-постова дейност, е отреагирал на 6896 сигнала. От тях за нарушения на спокойствието и нощната тишина  са 1098, за нарушения на обществения ред – 2236, за  нарушение Наредбите на общините – 668, за извършени престъпления – 717, за домашно насилие – 151. За отчетния период охранителният състав е установил административни нарушения, за което са съставени 7646 акта за установяване на административно нарушение, и са наложени 6968 глоби по фиш. Оказано е съдействие в 4315 случая, от които: на органите на съдебната власт – 256, на юридически и физически лица – 858, на жертви на домашно насилие – 204,  на общинска администрация – 580. Служителите  от „Охранителна“ и „Териториална“ полиция са участвували в охраната на обществения ред по време на 481 различни масови мероприятия..

 

         Осигуряване на безопасността на движението по пътищата

За отчетния период на територията, обслужвана от ОД на МВР – Търговище, са регистрирани 55 тежки ПТП с 18 загинали и 62 ранени граждани. В сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление на тежките ПТП с 2, увеличение на загиналите в тях граждани с 4, и увеличение броя на ранените с 4. През годината са регистрирани общо 352 ПТП с материални щети, срещу 407 през 2018 год., т. е. – с 55 по-малко.

Анализът на тежките  пътни инциденти сочи, че основни причини за настъпването им са превишената и несъобразена с пътните условия скорост, в много от случаите  –  в съчетание с нарушаване правилата за движение от пешеходци и велосипедисти, неправилни маневри, отнемане на предимство, управление на ППС от неправоспособни и употреба на алкохол.

Установените нарушения на Закона за движение по пътищата на територията на ОД на МВР Търговище са 37 304, като съответно на нарушителите са съставени 4 079 акта и са наложени 33 129 глоби по фиш.

При административно–наказателната дейност увеличение бележат констатираните нарушения за превишена скорост  – с 3266 бр., неизползване на обезопасителни колани или защитни каски – с 48 бр,. и отнемане предимство на пешеходец  – с 34 бр, а намаление – нарушенията, свързани с управление на МПС без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – с 98, и управление на МПС без СУМПС  – със 78 бр. По време на проведените  през годината специализирани полицейски операции контролните органи са констатирали 7160 нарушения на ЗДвП и Кодекса за застраховането.

 

Досъдебно производство

През 2019 г. в дирекцията са разследвани  50 дела по-малко в сравнение с  2018 г., а новообразуваните досъдебни производства са със 152 бр. по-малко. Като положителна тенденция следва да се отчете увеличеният брой на бързите производства – с 36 бр. спрямо 2018 г.

 През 2019 г. са приключени общо 1297 досъдебни производства /срещу 1348 – за 2018 г./, и са разпределени както следва:

С мнение за повдигане на обвинение през  2019 г. – 636 бр. /През  2018 г. – 648 бр. /

С мнение за прекратяване на наказателното производство през 2019 г. – 366 бр., 2018 г. –  442 бр.

С мнение за спиране на наказателното производство през 2019 г.  – 295 бр., 2018 г. – 258 бр.

През годината няма досъдебни производства, приключени извън законовия срок на разследване, както и такива, които са били върнати на разследващия орган от прокуратурата.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име