Изборът беше направен единодушно от общо 134 присъствали народни представители.

По време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси на 13 март т.г. Бойко Атанасов, представи Концепцията си за развитието на КФН. Основните цели, които постави пред регулаторния орган са създаване на стабилен екип от професионалисти, прозрачна и навременна комуникация с обществото и най-важното -осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от Комисията – капиталовите пазари, сферата на застраховането и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване.

По време на представянето си, г-н Атанасов акцентира върху създаване на репутация на Комисията за финансов надзор като стабилен, обективен и независим регулаторен орган чрез комуникационни кампании и обективен диалог с обществото.  Комисията ще търси диалогичност на всички нива, активна комуникацията с бизнеса чрез провеждане на регулярни срещи в дискусионен формат.

Като изключително важен елемент в развитието на надзорната институция, г-н Атанасов визира процеса по идентифициране на потенциално недобри или лоши бизнес практики още в самото начало. Фокус ще бъде поставен върху риск-базиран надзор и осъществяване на координиран надзор в ситуации, в които са включени и други институции.

По отношение на застрахователния бранш Бойко Атанасов посочи, че стремежът ще бъде българските застрахователи да поддържат адекватно ниво на резервите, като изпълняват изискванията за платежоспособност, залегнали в законодателството. Ще бъдат предприети необходимите действия за заздравяване на компенсационните механизми в българската застрахователна система. Една от целите е преодоляване на последиците от фалита на кипърския застраховател „Олимпик“ и последиците от мониторинга над Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

Приоритет за г-н Атанасов е намаляване на административната тежест чрез още по-голямо дигитализиране на услугите, които предлага КФН. Целта е институцията да предоставя бързи и качествени услуги в регулаторната, както и прозрачност в надзорната дейности. Акцентира се върху оптимизацията на съществуващите услуги и предоставянето на нови електронни услуги. Освен дигитализиране на услугите, защитата на потребителите ще се осъществява и посредством финансово ограмотяване, обучения за различни професионални групи и поднадзорни лица и провеждане на разяснителни кампании сред обществото.

„Визията ми е да осъществяваме превенция чрез активна регулация, а не реакция в кризисни ситуации! Вярвам, че чрез правилна комуникация КФН може да има имидж на орган, работещ по стратегически план за развитие на база на ключови критерии за успех. Един от най-важните резултати, които целя е добрата ни репутация да е гарант за доверието на бизнеса и поднадзорните лица в нас! Заявявам намерението си Комисията за финансов надзор да продължи да предприема последователни действия и да усъвършенства своите практики във връзка с осъществяването на ефективен риск-базиран надзор върху небанковия финансов сектор, което е свързано с ранна идентификация на рисковете и е основна предпоставка за стабилни финансови пазари“, каза г-н Атанасов в заключение.

След проведеното гласуване г-н Бойко Атанасов положи клетва пред депутатите и благодари от трибуната за гласуваното му доверие.

Кой е Бойко Атанасов?

Бойко Атанасов е роден през 1970 г. в Търговище. Средното си образование завърша в Техникума по механотехника. След това завършва УНСС със специалност „Планиране и прогнозиране на икономическите системи“. Между 1996 и 2006 г. е на различни длъжности в данъчната администрация към Министерството на финансите. От 2006 до 2017 г. работи в системата на Националната агенция за приходите (НАП), включително до 2017 г. като изпълнителен директор на НАП. От май 2017 до октомври 2017 г. е зам.-министър в Министерството на финансите с ресор оперативно ръководство и координация на дейността на дирекция „Данъчна политика“ в МФ и наблюдение и координация на дейността на НАП, агенция „Митници“, Агенцията за държавна финансова инспекция и Държавната комисия по хазарта.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име