Пред дванадесетокласници от Първо СУ „Св. Седмочисленици“ младши съдия Борис Царчински говори за „Сключване на трудов договор и постъпване на работа. Защита на трудовите права.“

Магистратът говори за изискванията към формата на трудовия договор, сключване и прекратяване и изпращане на уведомления за това до Национална агенция по приходите, които от своя страна следят за внасянето на осигурителните вноски.

Обърна специално внимание на съдържанието на трудовия договор – на задължителните и незадължителни елементи. Кодексът на труда е нормативния акт, който регламентира тези положения, а Наредбата за работното време, почивките и отпуските нормира продължителността на работния ден и работната седмица, почивките и видовете отпуски.

По отношение на длъжностите Министерство на труда и социалната политика утвърждава Национален класификатор на професиите и длъжностите, които съдържат кодове. Тези кодове освен в длъжностната характеристика, се вписват задължително в уведомлението до НАП, копие от което се връчва на работника/служителя.

Младши съдия Царчински се спря на основните положения при защита на трудовите права. Освен пред Инспекцията по труда, такава може да се потърси и пред съда. По исков ред най-често поставяните въпроси са за правото на брутно трудово възнаграждение и на отпуск, оспорване на дисциплинарни наказания (забележка, предупреждение за уволнение и уволнение), като най-масови са споровете за прекратяване на трудово правоотношение.

И тук трябва да е ясно правото на т.нар. „борса“ (парично обезщетение за безработица) – размерът и продължителността му са различни при различните основания за прекратяване.

Кога един трудов договор се явява недействителен в цялост или в отделни клаузи? Какво се случва, ако в законоустановения срок работникът / служителят не постъпи на работа? Какво се случва, ако работодателят не допусне новоназначен до работа? Какви са обезщетенията, които се дължат от работодателя или работника/служителя, както и глобите за неспазване на трудовото законодателство?

От Списъка с професионални болести как се доказва, че това заболяване е причинено точно от тази професия? Можем ли да ходим на работа при условие, че ходим на училище? Това са част от възникналите въпроси от тази обширна и интересна тема.

Подрастващите и лекторът се познават от изминалата учебна година, когато се срещнаха два пъти по теми за правото на собственост и киберпрестъпленията.

Целта на настоящата лекция от Образователната програма е завършващите средно образование ученици, постъпвайки за пръв път на работа, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения. Очаква се по този начин децата да направят плавен преход към пазара на труда и последващото кариерно развитие. Не на последно място е желанието на обучаващите да повишат общата правна култура на зрелостниците.

Темата предизвика доста вълнения и приключи с аплодисменти и благодарности към магистрата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име