По повод 30-годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“ бяха почистени отпадъци в границите на защитена зона „Преславска планина“, в землищата на селата Вардун, Стража и Черковна, в Държавни горски територии.

В инициативата се включиха Директора на РИОСВ-Шумен, експерти и представители на ТП Държавно горско стопанство „Търговище“. В почистването на защитената местност „Божур поляна“ помагаха и ученици от 5 клас от Първо ОУ „Хр. Ботев“ – гр. Търговище.

Бяха почистени участъците около чешмите по асфалтовия път в посока от гр. Търговище – с. Черковна, както и в защитената местност „Божур поляна“, която  обхваща землищата на с. Вардун и с. Стража. Тя попада в обхвата на защитена зона „Преславска планина“.

По време на почистването експерт от направление „Биоразнообразие“ на шуменската екоинспекция запозна децата с целта за създаване на европейската екологична мрежа „Натура 2000“, местообитанията и видовете, предмет на защита в защитената зона и в района, който беше почистен.

Събраните отпадъци ще бъдат извозени с изключителното съдействие на  Общинската администрация в Търговище.

 

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име