Във връзка с предстоящата жътвена кампания, с настъпването на етапа на восъчна зрялост на житните култури и за предотвратяване възникването на пожари в житни култури и горски територии в община Търговище,  на основание Наредба 8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, от РСПБЗН – Търговище  напомнят на гражданите, че е необходимо стриктно да се спазват следните изисквания:

  1. Забранява се паленето на огън и извършването на огневи работи в горските и прилежащите им територии в землището на община Търговище.
  2. Забранява се в земеделските земи и извън тях паленето на стърнища, сухи треви и други растителни отпадъци – съгласно чл.12 от Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г.
  3. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на земеделски земи трябва да поддържат в изправност техниката, участваща в жътвената кампания, и не допускат такава в блоковете без преминат технически преглед, както и осигуряването на пожарогасителните средства.
  4. Необходимо е кметовете и кметските наместници да информират населението за спазване на противопожарните мерки и при възникване на пожар да организират и ръководят доброволните формирования за гасенето на пожари. В случай на възникване на пожар незабавно да се позвъни на тел. 112 и да се съобщи за случилото се.

От РСПБЗН – Търговище призовават участниците в жътвената кампания да спазват изискванията на горепосочената наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и предупреждават, че при  неспазване на залегналите в нея разпоредби нарушителите носят административно-наказателна отговорност.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име