Започнаха разкопките на обект „Късноантична крепост Ковачевско кале“ край гр. Попово. Водеща теренните проучвания организация е Исторически музей – Попово с директор Владимир Иванов. Научният екип се ръководи от д-р Олег Александров (доцент в катедра „Археология“ на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“). Заместник ръководител е Симеон Станчев (археолог в ИМ – Попово).

През 2023 г. археологическият екип предвижда проучване в два сектора. Първият сектор е във вътрешността на крепостта, където през 2022 г. беше извършено недеструктивно геофизично проучване, което даде интересен резултат.

В сектора, който е почти в централната част на селището, се констатира широко свободно пространство, което в голяма степен може да бъде определено като централният площад на укреплението. С още по-голямо значение бе откриването на напълно неизвестна сграда, разположена на малко възвишение от южната страна на площада, в близост до разкритото през 1998-2000 г. малко езическо светилище.

Всички аргументи (значителни размери на новорегистрираната структура; централно разположение върху малко възвишение; близост до главния езически храм) сочеха, че вероятно става дума за значима обществена сграда, което провокира археологическият екип да планира през настоящата година разкопки на това място. Научната цел е, чрез сондажни проучвания, да се даде обективна оценка на археологическия потенциал на новорегистрираната сграда.

Започналите преди няколко дни археологически разкопки напълно потвърдиха резултатите от геофизичното изследване, разкривайки основите на масивна сграда. На този етап се оформи работна хипотеза, че сградата, съставена от верижни помещения, затваря вътрешен двор, в центъра на който е разположено езическото светилище.

С голяма вероятност се касае за храмов комплекс със значителни размери. Разкопките в този сектор ще продължат до края на месец август. Теренното проучване в този сектор е изцяло финансирано със собствени средства на Исторически музей – Попово, получени чрез дарение от нотариус Милена Георгиева.

Изцяло финансирани от Министерство на културата (след спечелен проект от ИМ – Попово) са разкопките във Втория сектор, които се предвижда да започнат в началото на месец септември и да продължат до края на месец октомври. В този сектор, разположен в близост до Западната порта на крепостта, археологическият екип предвижда възобновяване археологическото проучване на късноримския хореум.

Дейността е част от средносрочната научна програма, предвиждаща пълно разкриване сградата в рамките на следващите 5 (пет) археологически сезона.

Научните цели, които са поставяни тук, са прецизиране времето на изграждане на хореума и хронологията на неговото използване по предназначение, изясняване мащабите на обитаване след промяна на функционално му предназначение, уточняване връзката на хореума със заобикалящата го среда (улици и съседни сгради), а оттам на цялостна архитектура и планировка на крепостта.

Същевременно неговото пълно археологическо проучване и документиране ще дадат съществени резултати по отношение икономическото развитие на района и изобщо късноримската провинция Втора Мизия.

Пълното разкриване на хореума е част от дългосрочната програма на изследователския екип, целяща цялостно проучване на района на север от Западната порта и свързване на разкритите части в северозападната част на крепостта в „туристическия ринг“ във вътрешността на укрепеното селище, включващо Западната порта, хореума, Кули № 12, 11, 10 и особено кула № 3 (която е със запазен свод на входа и запазена височина от 5 м), комплексът с балнеума и двете раннохристиянски базилики.

Предвижда се проучванията през настоящата 2023 г. да бъдат насочени конкретно към цялостното разкриване на южната част на хореума.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име