Община Търговище започва прием на заявления от лица, желаещи да получават грижа в домашна среда, по Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“. По програмата ще бъдат предоставяни персонални грижи до 4 часа дневно и назначавани домашни помощници на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително механизма „лична помощ“.

Потребители по програмата могат да бъдат хора с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, както и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България. Освен изискването за навършени години към датата на подаване на заявлението за включване в Програмата, хората трябва да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа. Те трябва да са в невъзможност за самообслужване и да не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Кандидатите за потребители по Програмата могат да подадат заявление по образец на адрес: гр.Търговище, ул. „Първи май“ № 4. Допълнителна информация може да се получи на тел.: 0601/6 37 42.

Кандидатите за работа като домашни помощници трябва да са лица в трудоспособна възраст и да са регистрирани като безработни в Бюрото по труда, което ще ги насочва и като кандидати по Програмата. Не е необходимо те да подават документи в общинската администрация.

Програмата е утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика. Реализира се на територията на цялата страна и е със срок на изпълнение до 31.12.2020 г.

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име