П О К А Н А

ДО
ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
ПАРТИЯ „ДПС”
КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на Решение № 530-ПВР от 10 септември 2021 г. на ЦИК, с което е
приета хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14
ноември 2021 г. и съгласно т. 3 (Областните управители насрочват консултации за състав
на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават
публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по
късно от три дни преди провеждането им) от нея Ви каня на 16 септември 2021 г.

(четвъртък) от 14:30 часа в пресцентъра на Областна администрация – област
Търговище за провеждане на консултации за назначаване на Районна
избирателна комисия за изборен район двадесет и осми Търговищки.
I. Консултации при областният управител за състав на Районната
избирателна комисия (РИК).

1. Консултациите за състав на РИК се провеждат при областния управител с
представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно
събрание до 16 септември 2021 г. включително (не по-късно от 58 дни преди изборния
ден).

2. За назначаване на районни избирателни комисии (РИК) и за произвеждането
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
Централната избирателна комисия назначава Районна избирателна комисия по
предложение на Областния управител, след консултации с упълномощени представители
на парламентарно представените партии и коалиции.

3. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са
представени в 46-то Народно събрание.

4. Районната избирателна комисия осъществява правомощията си от
назначаването ѝ с решение на ЦИК до 14 дни след произвеждане изборите за
народни представители.

5. При провеждане на консултациите партиите и коалициите по т.1 представят:

5.1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от Изборния кодекс;

5.2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

5.3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

5.4. Към предложението си по т. 5.1. партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

6. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

7. Областните управители правят предложения за съставите на РИК, когато е постигнато съгласие при консултациите съгласно т. 9 от хронограмата до 19.09.2021 г. включително.

8. Когато не е постигнато съгласие за състава на РИК областният управител изпраща на ЦИК документите съгласно т. 10 от хронограмата до 19.09.2021 г. включително.

9. Когато областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК съгласно т. 10 от хронограмата до 19.09.2021 г. включително.

10. Когато при консултациите за състава на РИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК по предложението на областния управител.

11. Когато при консултациите за състава на РИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК въз основа на направените предложения на партиите и коалициите, които са участвали в консултациите.

II. Изисквания към членовете на районните избирателни комисии

12. За членове на РИК се назначават лица, които:
а) са български граждани;
б) са навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
е) владеят български език;
ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

12.1. Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е“ се установяват с декларация приета с решение на ЦИК, а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай че все още няма издадена диплома).

12.2. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по…“ до 25.05.2007 г. – влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

12.3. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.
III. Статут на членовете на районните избирателни комисии

13. Членовете на РИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс.

14. При изпълнение на функциите си членовете на РИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

15. Докато заема длъжността си, член на РИК не може да бъде:
а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответният вид избор;
б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;
в) орган на изпълнителната власт;
г) заместник-министър;
д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;
е) главен секретар на министерство или областна администрация;
ж) секретар на община, район или кметство;
з) съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;
и) заместник областен управител или заместник-кмет;
к) военнослужещ във въоръжените сили;
л) служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

15.1. Членовете на РИК не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

15.2. Едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и други подобни.
ІV. Назначаване на РИК

16. Централната избирателна комисия назначава РИК за всеки район не по-късно от 50 дни преди изборния ден в срок до 24.09.2021 г. включително.

Уважаеми дами и господа,
Допълнително Ви информирам, че предстои да бъде прието решение на ЦИК за провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г., с което при приемането му, следва да се съобразите.

С уважение,
СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ /П/
Областен управител на област Търговище

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име