По искане на Община Омуртаг, днес, 01.10.2021 г., заседава Областният експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/. Задачата на Съвета беше да разгледа и одобри проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: Реконструкция на част от водопровод от водоснабдителна система „Кипилово” в участъка на границата между област Търговище и област Сливен (шахта отток 44) до напорен водопровод Омуртаг.

Инвестиционното намерение на Община Омуртаг е да реконструира съществуващ водопровод от водоснабдителната система „Кипилово” поради амортизацията му, която води до чести аварии, загуба на вода по трасето, режимно водоподаване. Трасето на водопровода преминава през землищата на гр. Омуртаг, с. Великденче, с. Царевци, с. Илийно, с. Птичево – Община Омуртаг, и землищата на с. Милино, с. Свирчово, с. Равно село – Община Антоново.

Определените със заповед на областния управител представители на териториални администрации, специализирани контролни и съгласувателни органи, представители на професионални и браншови организации в областта на инвестиционното проектиране и строителството на територията на област Търговище изразиха становища и единодушно решиха: Съветът приема проекта на ПУП-ПП за обекта и предлага процедурата да продължи по реда на чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията.

Областният управител изрази задоволство от постигнатото единодушие, благодари за работата на членовете на ОЕСУТ,а на Възложителя пожела по-скоро да осъществи инвестиционните си намерения.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име